Показник вартості чистих активів ІСІ: особливості розрахункуОрієнтація розвитку економічного середовища України на досягнення рівня, необхідного для приєднання до Європейського Співтовариства, передбачає визначення основних стратегічних пріоритетів, найважливішим з яких є побудова соціально орієнтованої економіки, забезпечити яку можливо лише шляхом інноваційного розвитку реального сектору економіки за умов достатньої кількості інвестиційних ресурсів [3]. Залучення інвестицій для спрямування їх на відновлення та забезпечення зростання виробничого сектору економіки є головною метою функціонування та розвитку вітчизняного фондового ринку, сучасний стан та структура якого є наслідком створення підвалин нового економічного устрою. На даному етапі головним завданням є розбудова ринкової інфраструктури, яка б забезпечила створення ліквідного, надійного та прозорого ринку з метою залучення внутрішніх та зовнішніх інвестиційних ресурсів. Суттєвим внутрішнім джерелом інвестицій у будь-якій країні є заощадження дрібних потенційних інвесторів, а найбільш поширеним та привабливим механізмом їх залучення до різних ланок економіки (державного сектору, корпоративного або банківського) – спільне інвестування як об'єднання коштів багатьох суб'єктів з метою їх розміщення у цінні папери, що є предметом діяльності спеціальних підприємницьких структур – інститутів спільного інвестування (ІСІ) [10].

Вітчизняний механізм спільного інвестування був запроваджений Указом Президента «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» ще в 1994 році, і спрямовувався, головним чином, на обслуговування процесу роздержавлення майна в межах приватизаційної програми. Сучасне економічне середовище потребує створення нових інвестиційних структур, здатних перетворити розпорошені грошові ресурси на потужне джерело фінансування, спроможне скласти конкуренцію банківській системі, адже спільне інвестування має ряд переваг як для суб'єктів, так і для об'єктів інвестування. Створення сприятливих умов для розвитку ІСІ, що визначається як один з головних напрямів розвитку фондового ринку України, передбачає, насамперед, приведення українського законодавства у відповідність із законодавством країн ЄС [2]. І першим кроком на цьому етапі стало прийняття у березні 2002 року Закону України «Про інститути спільного інвестування» та інших нормативних документів, що регулюють діяльність ІСІ.

Залученню інвестиційними фондами коштів передує прийняття інвесторами виважених рішень, яке повинно бути забезпечене шляхом надання періодичної, достатньої та достовірної інформації, якої потребують і структури – регулятори ринку. Про ефективність функціонування інвестиційного фонду, а точніше – компанії, що здійснює управління його активами, свідчить зростання вартості чистих активів фонду, на що, власне, й націлена його діяльності. Вартість чистих активів є вартістю інвестиційного портфеля фонду і визначається як різниця між сумарною вартістю активів та сумарною вартістю зобов'язань [9].

Показник вартості чистих активів покладено в основу багатьох показників, які розраховуються упродовж діяльності ІСІ та впливають на його фінансовий стан. Він застосовується, наприклад, для визначення вартості власного цінного папера фонду (інвестиційного сертифіката або акції) [1], розрахунку розміру винагороди керуючому активами, визначення ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ПОДАТКИ

Торопіна Наталія
аспірант КНЕУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org