Управління вартістю підприємств (Нове своєчасне видання)У процесі трансформації економічної системи України постала низка принципово нових проблем управління підприємствами, вирішення яких неможливе на підставі колишніх стереотипів. Тому видання монографії1 є своєчасним і корисним. Автор уперше на основі узагальнення іноземного досвіду та вітчизняної практики господарювання поставив за мету дослідити наукові та практичні аспекти управління вартістю національних підприємств в умовах їх адаптування до масштабних змін зовнішнього середовища і, можна стверджувати, впорався з її вирішенням.

У першому розділі «Теоретичні засади управління вартістю підприємств» досліджуються питання формування національної моделі вартісного менеджменту під час первісного нагромадження капіталу та становлення фондового ринку. Автору вдалося розкрити базові ознаки системи управління вартістю підприємств (цілі, рівні, сфери, елементи, пріоритетні типи вартості), завдяки чому дістало подальший розвиток наукове розуміння вартісних аспектів управління підприємствами. Цікавим є виділення факторів створення вартості підприємств та обґрунтування необхідності їх урахування в поточному та антикризовому менеджменті.

У другому розділі «Оцінка вартості підприємств в умовах економічної трансформації» досліджено еволюцію методології оцінки, виділено особливості оцінки вартості підприємств на основі фундаментального інвестиційного аналізу та ринкових порівнянь, а також окремих видів нематеріальних активів. Автор переконливо доводить обмежену придатність традиційної методології оцінки для визначення вартості підприємств, що трансформуються у ринково орієнтовані структури, і аргументує необхідність упровадження в управлінні вартістю розроблених специфічних принципів і методів оцінки. Останні виглядають переконливо, наведені математичні моделі коректно побудовані, що дає змогу стверджувати про практичну придатність авторських розробок.

Третій розділ «Вартість вітчизняних підприємств і передумови її збільшення» присвячений аналізу динаміки та тенденцій змін сукупної вартості підприємств у 1991-2000 рр., визначенню характеру впливу іноземних інвестицій на формування вартості вітчизняних підприємств, дослідженню національної моделі корпоративного управління. Матеріали розділу підкріплені великим масивом статистичних даних, тому дозволяють повно оцінити аргументацію дослідження і погодитися, що за аналізований період нематеріальні активи помітної ролі у формуванні вартості не відігравали, основні фонди не брали повноцінної участі у створенні вартості з огляду на критичний рівень їх зносу та недозавантаженість, інвестування вирішального внеску у підвищення сукупної вартості підприємств не справляло, вартість перерозподілялася від ефективно працюючих до паразитуючих виробництв. Переконливо виглядають також висновки про відсутність впливу іноземних інвестицій, що надходять під час приватизації, на вартість вітчизняних підприємств.

Цікавим і оригінальним є підхід до дослідження національної моделі корпоративного управління підприємствами – через аналіз ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

НОВІ ВИДАННЯ

Редакція


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org