СТРАХОВІ ПОСЛУГИ НА РИНКУ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ


У статті досліджено сучасний стан вітчизняного ринку добровільного медичного страхування. Визначено найбільш поширене наповнення програм з добровільного медичного страхування та цінову політику страховиків. Охарактеризовано страхові продукти компаній-лідерів на ринку добровільного медичного страхування. Зазначено, що програми добровільного медичного страхування розширюють можливості і поліпшують умови надання профілактичної, лікувально-діагностичної та реабілітаційної допомоги. Визначено проблеми та окреслено перспективи розвитку добровільного медичного страхування в Україні.

Постановка проблеми. Забезпечення соціального захисту громадян є однією із ключових функцій держави. Цей захист набуває різноманітних форм та методів і має відбуватися на постійній основі. Важливою складовою такого захисту є охорона здоров’я населення, яка наразі перебуває в Україні в кризовому стані. За цих умов добровільне медичне страхування є на сьогодні чи не єдиним способом для переважної більшості громадян України отримати на достатньому рівні належну медичну допомогу. Страхові компанії, які пропонують поліси ДМС, несуть відповідальність за якісне врегулювання кожного страхового випадку, гарантуючи застрахованій особі повноцінну діагностику, коректний діагноз та лікування. Програми ДМС обираються за узгодженням сторін договору, обсяг страхового покриття їх наповнення залежить від фінансових можливостей страхувальника.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку добровільного медичного страхування знайшли своє висвітлення в роботах таких вітчизняних учених як О.О. Гаманкова, О. М. Залєтов, О.В. Кнейслер, М. В. Мних, М.І. Мальований, В. В. Рудень, Т. І. Стецюк та ін. Проте свого додаткового дослідження потребують страхові медичні послуги, які пропонують страхові компанії на ринку вітчизняного добровільного медичного страхування.

Мета статті – проведення аналізу сучасного стану вітчизняного ринку добровільного медичного страхування, виявлення основних проблем щодо надання населенню страхових медичних послуг за програмами, які пропонують лідери ринку, та шляхів їх удосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ринок добровільного медичного страхування (далі - ДМС) є одним із сегментів вітчизняного страхового ринку, який найбільш активно розвивається в Україні. Даний ринок можна подати як багаторівневу систему із складним механізмом взаємозв’язків між усіма його суб’єктами, зокрема: 1) страховими компаніями; 2) страховими посередниками; 3) медичними закладами; 4) службами асистансу; 5) споживачами; 6) державним регулятором (Нацкомфінпослуг). ДМС є однією з галузей особистого страхування та складовою систему соціального захисту громадян.

ДМС має на меті забезпечити страхувальникові (застрахованому) гарантії повної або часткової компенсації страховиком витрат, пов'язаних із зверненням до медичної установи за послугою, яка надається згідно з програмою ДМС, та оплати вартості медичної допомоги (послуги) за рахунок коштів страхової компанії, зосереджених в її резервах. Схему взаємодії основних суб’єктів ДМС унаочнює рис.1.

Рис. 1. Схема добровільного медичного страхування

Джерело: розроблено автором

Ринок ДМС в Україні, як і будь-який інший ринок, характеризується постійною зміною кількості страхових компаній залежно від економічної ситуації в країні. Кількість компаній на страховому ринку з ДМС тривалий час демонструвала тенденцію до зменшення, але у 2016 р. вона збільшилася до 50 (рис. 2).

Рис. 2. Кількість зареєстрованих страхових компаній, які діють на ринку ДМС за 2012-2016 рр., од.

Джерело: складено автором на основі джерела [8]

Для більш кращого розуміння стану ринку ДМС розглянемо рейтинг перших десяти компаній, які отримали ліцензію здійснювати медичне страхування в Україні(табл. 1).

Таблиця 1

Рейтинг страхових компаній-лідерів ринку ДМС в Україні за обсягами страхових премій, 2016 р.

№ Страхові компанії Страхові премії, тис. грн Страхові виплати, тис. грн Рівень виплат, %

(ряд.4/ряд.3)

1 2 3 4 5

1. Провідна 288 759 184 269 63,8

2. Нафтагазстрах 241 523 163 844 67,8

3. АХА Страхування 181 798 89 305 49,1

4. УНІКА 175 681 112 414 64,0

5. Альфа Страхування 132 969 61 303 46,1

6. PZU Україна 128 832 59 310 46,0

7. ІНГО Україна 125 498 70 708 56,3

8. Країна 92 910 61 541 66,2

9. Українська страхова група 88 497 48 756 55,1

10. Арсенал страхування 39 585 16 423 41,5

Джерело: складено автором на основі джерела [8]

Для подальшого дослідження ми обрали страхові компанії з обсягами страхових премій, залучених за договорами ДМС, які перевищують щорічно 150 000 тис. грн: СК «Провідна», СК «Нафтогазстрах», СК «АХА Страхування», СК «УНІКА».

Сьогодні на ринку страхових послуг зазначеними компаніями пропонуються поліси медичного страхування, які дозволяють врахувати побажання кожного клієнта та підійти до формування страхового покриття індивідуально.

Як правило, у таких полісах передбачено: цілодобове медичне обслуговування, незалежно від місця перебування застрахованої особи; можливість записатися на прийом до лікаря, якого має змогу обирати застрахована особа; організація лікувального процесу із забезпеченням лікарських препаратів; постійний контроль за процесом лікування зі сторони страховика. Поліси ДМС структуровані таким чином, що вони дозволяють сполучити потреби кожного клієнта з його фінансовими можливостями.

Програми страхування за додаткову плату пропонують додаткові опції, а саме:

? транспортування (медична евакуація) застрахованої особи з будь-якого населеного пункту України;

? оздоровчі процедури: масаж, ЛФК, фізіотерапія, гідротерапія, плавання, тренажерний зал тощо;

? проведення 1 раз на рік вакцинації застрахованої особи з метою профілактики грипу;

? комплексний медичний огляд (огляд спеціалістів та загальна клінічна діагностика);

? вітамінна профілактика;

? надання внутрішньо офісної аптечки.

Страхувальник може придбати поліс ДМС як за кожною з програм окремо, так і поліс, що поєднує всі перелічені опції. Крім того, страховики зазвичай пропонують програму доставки й оплати медикаментів.

Серед страховиків, які надають послуги з медичного страхування на вітчизняному ринку, перше місце за щорічними обсягами страхових премій посідає страхова компанія «Провідна». Вона пропонує страхувальникам лінійку своїх страхових продуктів (програм) «Провідна турбота», перелік та характеристику яких наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Характеристика страхових медичних програм СК «Провідна»

Різновид програми «Провідна турбота» Вік застрахованої особи Страхова премія Страхова сума

«Корпоративна» від 18 до 60 років від 1 200 до 6 000 грн на рік від 96 до 250 тис. грн

Програма передбачає відшкодування витрат на отримані застрахованою особою невідкладну медичну допомогу, планове/невідкладне стаціонарне лікування та амбулаторно-поліклінічне лікування (включаючи витрати на забезпечення медикаментами) в межах встановленого ліміту відповідальності.

«Про колектив» від 18 до 60 років від 600 до 1500 грн на рік від 7,5 до 50 тис. грн

Програма передбачає відшкодування витрат на отримані застрахованою особою невідкладну медичну допомогу, невідкладне стаціонарне лікування і амбулаторно-поліклінічне лікування (включаючи витрати на забезпечення медикаментами) в межах встановленого ліміту відповідальності.

«Про студента» від 16 до 30 років від 55 до 95 грн на рік від 5,5 до 7,5 тис. грн

Програма передбачає відшкодування витрат за отримані застрахованою особою невідкладну медичну допомогу та невідкладне стаціонарне лікування в межах встановленого ліміту відповідальності.

«Про родину» від 3 до 50 років від 2,5 до 4,5 тис. грн на рік від 15 до 70 тис. грн

Програма передбачає відшкодування витрат на отримані застрахованою особою невідкладну медичну допомогу, невідкладне стаціонарне лікування і амбулаторно-поліклінічне лікування (включаючи витрати на забезпечення медикаментами) в межах встановленого ліміту відповідальності.

«Про майбутню маму» від 18 до 35 років від 3 до 12 тис. грн від 80 до 100 тис. грн

Програма включає два Блока страхового покриття:

1. Блок «Патронаж вагітної жінки» - передбачає плановий дородовий нагляд в акушер-гінеколога та проведення стандартного, прийнятого МОЗ України обстеження жінки під час вагітності.

2. Блок «Пологи» - передбачає госпіталізацію в пологове відділення для ведення пологів, надання допомоги після пологів та патронаж породіллі та новонародженого до виписки з пологового будинку.

«Про дитину» від 7 днів до 17 років від 3,5 до 15 тис. грн на рік від 120 до 250 тис. грн

Програма передбачає нагляд за дитиною з боку профільних спеціалістів та проведення стандартних, прийнятих МОЗ України планових обстежень.

«В дорозі» - від 60 до 150 грн на рік від 10 до 15 тис. грн

Програма передбачає відшкодування витрат на отримані застрахованою особою невідкладну медичну допомогу, невідкладне стаціонарне лікування та амбулаторно-поліклінічну допомогу (включаючи забезпечення медикаментами) в межах встановленого ліміту відповідальності. Програма покриває лікування розладів здоров’я, спричинених тільки дорожньо-транспортними пригодами (ДТП).

Джерело: складено автором на основі джерела [1]

Для координації дії суб’єктів ДМС в межах зазначених програм СК «Провідна» користується службою власного медичного асистансу, який забезпечує організацію медичного обслуговування застрахованих на всій території України. Рівень страхових виплат за програмами є високим і наближається, в середньому, до 65% (див. табл..1).

Друге місце за обсягами страхових премій на ринку ДМС належить страховій компанії «Нафтагазстрах». Вона спеціалізується, переважно, на колективних договорах страхування, які укладаються з підприємствами та організаціями стосовно організації медичного страхування їхнього персоналу. Страхова компанія пропонує своїм клієнтам ДМС за такими пакетами послуг: «ДМС при ДТП», «ДМС-Студент», «ДМС-Колектив» та «ДМС-Бізнес» (табл. 3).

Таблиця 3

Страхові медичні програми СК «Нафтагазстрах»

Назва програми

Застрахована особа Ризики, що покриваються Страхова премія Страхова сума

«ДМС при ДТП» Водій, пасажир, пішохід, велосипедист тощо Розлад здоров’я внаслідок ДТП Від 60 грн на рік Від 5000 грн на рік

Наповнення: Невідкладна медична допомога, невідкладна стаціонарна допомога, амбулаторно-поліклінічна допомога(в т. ч. – в травмпункті)

«ДМС-Студент» Студенти від 16 до 30 років Розлад здоров’я внаслідок гострого захворювання та наслідків нещасного випадку Від 55 грн на рік Від 7500 грн на рік

Наповнення: Невідкладна стаціонарна допомога, забезпечення медикаментами при невідкладному стаціонарному лікуванні, забезпечення медикаментами при амбулаторно-поліклінічному лікуванні в разі захворювання на грип та його ускладнення. У разі загибелі застрахованої особи відшкодовується 100% встановленої страхової суми. У разі встановлення І групи інвалідності – 90% встановленої страхової суми, ІІ групи – 75% страхової суми.

«ДМС-Бізнес» Працівники підприємств, організацій Розлад здоров’я внаслідок гострого захворювання, загострення хронічного захворювання та внаслідок нещасного випадку Від 1260 грн на рік Від 70000 грн на рік

Наповнення: Невідкладна медична допомога, невідкладна стаціонарна допомога, забезпечення медикаментами при невідкладному стаціонарному лікуванні, амбулаторно-поліклінічна допомога(консультативно-діагностична), забезпечення медикаментами при амбулаторно-поліклінічному лікуванні. У разі загибелі застрахованої особи відшкодовується 100% встановленої страхової суми. У разі встановлення І групи інвалідності – 90% встановленої страхової суми, ІІ групи – 75% страхової суми.

Додаткові опції: Стоматологічна допомога, аптечка для офісу, вакцинації проти грипу, вітамінна профілактика, медичний огляд, оздоровчі послуги(відвідування басейну, спортзалу тощо), лікування онкологічних захворювань, лікування цукрового діабету, інші опції за бажанням страхувальника.

«ДМС-Колектив» Працівники підприємств, організацій Розлад здоров’я внаслідок гострого захворювання, загострення хронічного захворювання та внаслідок нещасного випадку Від 540 грн на рік Від 10000 грн на рік

Наповнення: Невідкладна медична допомога, невідкладна стаціонарна допомога, забезпечення медикаментами при невідкладному стаціонарному лікуванні, амбулаторно-поліклінічна допомога(консультативно-діагностична), забезпечення медикаментами при амбулаторно-поліклінічному лікуванні. У разі загибелі застрахованої особи відшкодовується 100% встановленої страхової суми. У разі встановлення І групи інвалідності – 90% встановленої страхової суми, ІІ групи – 75% страхової суми.

Джерело: складено автором на основі джерела[2]

Варто зазначити, що СК «Нафтагазстрах» пропонує наповнення програм за такими критеріями як: поліклініка, плановий стаціонар, невідкладний стаціонар, комерційна швидка допомога, медикаментозне забезпечення. Рівень страхових виплат за розглянутими програмами становить, в середньому, 70% (див. табл.1). Це - високий показник, який свідчить про дотримання принципу зворотності у стосунках страхової компанії і її клієнтів.

Третю позицію за обсягами страхових премій на ринку ДМС посідає страхова компанія «АХА Страхування». За даними компанії, її послугами користуються більше півмільйона клієнтів. Компанія, як і її найближчі конкуренти, пропонує широку лінійку програм з медичного страхування: починаючи від стандартної програми «Екстрена», яка передбачає виклик приватної швидкої допомоги та надання екстреної медичної допомоги в умовах стаціонару. - і закінчуючи розширеними програмами, які розробляються за індивідуальним запитом кожного клієнта за прийнятну для нього ціну[4].

Програми ДМС включать основні напрями обслуговування: невідкладна швидка допомога (у тому числі стаціонарна); амбулаторно-поліклінічна; стоматологічна; профогляд; медикаментозне забезпечення; супровід вагітності і пологи; лікувально-оздоровчі процедури та інші.

СК «АХА Страхування» пропонує страхові програми для корпоративних клієнтів, наприклад, «Екстрена», а також партнерські програми – «Пульс», «Жити здорово».

Індивідуальні програми страхувальник може розширити «нестандартними» додатковими послугами, такими як: вітамінотерапія; курс масажу; відвідування басейну; відвідування тренажерного залу та ін. Рівень виплат за договорами ДМС становить близько 50% (див. табл..1) внаслідок того, що компанія ретельно підходить до відбору ризиків. Вона уникає укладення індивідуальних договорів, зосередившись на колективних договорах, які дозволяють тримати під контролем рентабельність цих операцій. На відміну від своїх конкурентів, СК «АХА Страхування» не надає повної інформації щодо своїх послуг з ДМС в широкому публічному доступі.

Четвертий рядок в рейтингу страховиків на ринку ДМС за щорічним обсягом страхових премій належить страховій компанії «Уніка». Компанія пропонує на ринку програми ДМС, подані в табл.4.

Таблиця 4

Характеристика програм ДМС СК «Уніка»

Назва програми Вік застрахованого Страхова премія Страхова сума

«Стандарт» Від 3 до 50 років Від 24 грн на день Від 75 000 грн на рік

Наповнення: цілодобова підтримка лікаря-координатора служби асистанс; обслуговування в комерційних медичних клініках; амбулаторно-поліклінічна допомога; екстрена госпіталізація та забезпечення медикаментами; планова стаціонарна допомога, хірургія в межах 3000 грн; екстрена стоматологія покривається до 500 грн – зробити скрізь

«Класика» Від 3 до 60 років Від 34 грн на день Від 125 000 грн на рік

Наповнення: цілодобова підтримка лікаря-координатора служби асистанс; обслуговування в комерційних медичних клініках високої цінової категорії; амбулаторно-поліклінічна допомога; екстрена госпіталізація та забезпечення медикаментами; планова стаціонарна допомога, хірургія в межах 4000 грн ь; екстрена стоматологія покривається до 1000 грн

«Престиж» Від 3 до 60 років Від 52 грн на день Від 175 000 грн на рік

Наповнення: цілодобова підтримка лікаря-координатора служби асистанс; обслуговування в комерційних клініках вищої акредитації; амбулаторно-поліклінічна допомога; екстрена госпіталізація та забезпечення медикаментами; планова стаціонарна допомога, хірургія в межах 5000 грн; екстрена стоматологія покривається до 2000 грн

Джерело: складено автором на основі джерела [3]

Аналіз ринку ДМС в Україні свідчить як про зростання на ньому кількості страхових компаній, так і зростання обсягів залучених ними страхових премій. Це, з одного боку, свідчить про підвищення інтересу населення до послуг медичного страхування. Проте слід розуміти, що збільшення надходжень страхових премій пов’язане, передусім, з ростом вартості страхових програм внаслідок подорожчання медикаментів і медичних послуг, а також з більш активним просуванням страховиками на ринку «дорогих» програм, розрахованих на укладення колективних договорів страхування. Аналіз програм ДМС, які пропонуються українцям провідними страховими компаніями, свідчить, що на сьогодні річний поліс ДМС з мінімальним набором послуг можна придбати за 600-1000 грн зі страховою сумою (лімітом покриття) до 10 тис. грн. Проте він дасть змогу покрити лише послуги швидкої допомоги та невідкладний стаціонар в межах зазначеного в договорі ліміту. Купівля полісу з оптимальним співвідношенням ціна/страхова виплата буде коштувати страхувальникові приблизно від 6000 грн з лімітом відповідальності від 75 тис. грн. При цьому можна розраховувати на більш широкий набір послуг, у т. ч. амбулаторно-поліклінічне обслуговування, стоматологічну допомогу, «швидку допомогу», медикаментозне забезпечення при амбулаторному лікуванні, обслуговування в комерційних медичних клініках. Зрозуміло, що чим вища вартість полісу ДМС, тим кращим і ширшим є страхове покриття в межах програм, що пропонуються.

Проте варто зазначити, що через економічну кризу та політичну нестабільність самостійно придбати поліси ДМС, зважаючи на високу їх вартість, здатна лише невелика частка громадян України. Про це свідчать дані, наведені на рис. 3. Так, у 2016 р. лише близько 3,60% населення мало середньодушовий дохід на рівні вище 5000 грн на місяць; 41,17% населення мало дохід вище середнього – 2476,02 грн; 14,53% населення країни мали дохід нижче середнього – 1399 грн, що не перевищував прожиткового мінімуму (1684 грн станом на 01.11.2017 р.).

Для того, щоб залучити до ДМС не тільки заможних споживачів, а і населення з середнім рівнем доходів, страховим компаніям потрібно намагатися оптимізувати програми ДМС з метою зменшення їхньої вартості. Це можливо зробити, наприклад, за рахунок сублімітів на ліки та включенням до складу акредитованих медичних установ не лише комерційних клінік високої цінової категорії, а й інших лікарняних заходів, які можна віднести до «економ класу». Це дозволило б розширити кількість індивідуальних програм і збільшити зацікавленість споживачів у купівлі полісу з ДМС.

Рис.3 Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів, 2014-2016 рр. (без урахування зони проведення антитерористичної операції).

Джерело: складено автором на основі даних [5]

Ми вважаємо, що головне призначення ДМС – створення умов для більш повного задоволення потреб населення в отриманні доступної та якісної медичної допомоги; введення дієвого контролю з боку страхових компаній за наданням зазначених послуг завдяки запровадженню відповідних медичних протоколів при наданні медичних послуг; зменшення навантаження на державний та місцевий бюджети та протидія розвитку «тіньового» ринку медичних послуг.

Висновок.

Аналіз послуг на вітчизняному ринку добровільного медичного страхування дозволяє стверджувати, що страхові компанії пропонують схожі програми ДМС зі стандартним набором відповідних медичних послуг; прикріплення застрахованих осіб до одних і тих самих клінік із приблизно однаковим сервісом з організації медичної допомоги. Залежно від набору послуг та переліку клінік, програми ДМС різняться за своєю ціною: від недорогого полісу з мінімальним набором послуг (медичний огляд, лікування застуди) до розширеного, дороговартісного, який забезпечує, в т. ч., покриття витрат у зв’язку з онкологічними захворюваннями, детальним обстеженнями та ін.). Ринок ДМС зростає, проте це зростання забезпечується, в основному, за рахунок корпоративних договорів страхування. Індивідуальним страхувальникам доступні лише відносно дешеві страхові послуги, які не можуть забезпечити їхніх реальних потреб щодо отримання якісної медичної допомоги. Подальший розвиток ринку потребує від страховиків активізації маркетингових досліджень, спрямованих на опрацювання страхових продуктів, які б відповідали платоспроможному попиту потенційних страхувальників.

Список використаної літератури:

1. Офіційний сайт СК «Провідна» – Режим доступу: http://www.providna.ua/uk/content/dobrovilne-medichne-strahuvannya

2. Офіційний сайт СК «Нафтагазстрах»– Режим доступу: https://ngs.biz.ua

3. Офіційний сайт СК «АХА Страхування» – Режим доступу: https://axa-ukraine.com/ru/

4. Офіційний сайт СК «Уніка» – Режим доступу: https://uniqa.ua/ua/

5. Офіційний сайт Державної служби статистики. Розділ доходи та умови життя [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

6. https://forinsurer.com/ratings/nonlife/16/12/45

[Придбати журнал]


Ключові слова:  добровільне медичне страхування, медичний заклад, послуга добровільного медичного страхування, програма добровільного медичного страхування, ринок добровільного медичного страхування, соціальний захист, страховий продукт, страхова компанія.

ТЕОРІЯ

Пархета Людмила
аспірант кафедри страхування ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2019  securities.usmdi.org