Організаційно-інформаційне забезпечення аналітичної роботи в банкуЕфективність банківської діяльності значною мірою залежить від раціональної організації аналітичної роботи, яка охоплює всі фінансово-господарські процеси в банку і є невід’ємною складовою його організаційно-

управлінської структури. Сучасний комерційний банк — це організація з кількома рівнями управління і операційної діяльності, між якими існують складні взаємозв’язки. Багатогранність та універсальний характер більшості банків зумовлюють постійне ускладнення їх організаційних моделей. Від обраної організаційної моделі значною мірою залежить і надійність банку, до якої суспільство ставить щодалі жорсткіші вимоги.

Недостатня увага до формування організаційної структури банківської установи призводить до порушення логічного взаємозв’язку між етапами процесу прийняття управлінських рішень — аналізу, планування, контролю та регулювання. Для стабільного розвитку банку необхідно реалізовувати комплексний підхід до організації аналітичного процесу. Однак вивчення економічної літератури показує, що питання побудови раціональної організаційної структури сучасного комерційного банку належить до найменш досліджених. Цим питанням присвячено лише окремі роботи, які належать в основному російським ученим [2; 4; 5].

Практичний досвід свідчить, що для підвищення ефективності аналітичної роботи в банку доцільно створити спеціальний підрозділ — фінансово-аналітичну службу. Її організаційна структура спрямовується на послідовну реалізацію класичних функцій управління. Цей підрозділ має формуватися з урахуванням обраної банком стратегії та певних принципів управління, таких як дотримання норм керованості, делегування повноважень, формування оптимальних інформаційних потоків.

Метою створення фінансово-аналітичної служби в комерційному банку є підвищення ефективності його діяльності через прийняття обґрунтованих оперативних і стратегічних управлінських рішень. Це є визначальним моментом для розробки технології та організації аналітичного процесу в банку.

Завдання фінансово-аналітичної служби полягає у створенні адекватних потребам управління інформаційних потоків, які формують інформаційно-аналітичний простір (поле) банку та сприяють раціональній організації аналітичного процесу.

Функції фінансово-аналітичної служби банку полягають у збиранні первинної інформації; фіксації інформації, що надходить із зовнішнього середовища та з локальних баз даних (підрозділів) банку; обробленні та систематизації інформації; аналізі і структуруванні отриманих даних; формуванні звітів (вихідної управлінської інформації та баз даних).

Організація діяльності фінансово-аналітичної служби залежить і від організаційної структури самого банку. У невеликому банку аналітичну роботу можна сконцентрувати в одному спеціалізованому структурному підрозділі (відділ аналізу). У банку з розгалуженою мережею філій і регіональних відділень доцільніше в такий спосіб організувати й аналітичну службу, створивши відділи аналізу в кожному окремому підрозділі. Такі відділи виконують передовсім конкретні завдання, що постають перед філією чи відділенням, відповідають за збирання первинної аналітичної інформації та формування локальних баз даних. Паралельно в структурі головного банку функціонує фінансово-аналітична служба, завдання якої полягає в обґрунтуванні тих управлінських рішень, які приймаються на рівні всієї установи. Аналітичні відділи у філіях та відділеннях підпорядковуються як лінійному керівнику, так і керуючому всією фінансово-аналітичною службою банку.

Збирання та оброблення первинної інформації здійснюють ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Шуст Сергій
ТОВ «Укрпромбанк», начальник відділу об’єднаного дилінгу
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org