Проблеми розвитку технологій біржової торгівлі в Україні


Статтю присвячено проблематиці біржової торгівлі в Україні. Розкриті ознаки фондової біржі, її організаційно-правові форми і механізми функціонування. Охарактеризовані сутність, причини та підґрунтя змін біржових механізмів в розвинених країнах. Зроблено акцент на створенні нових біржових технологій в Європі і показано їх вплив на біржову торгівлю в Україні. Обґрунтовано важливість використання біржових індексів, адаптовано формули для вимірювання ефективної прибутковості цінних паперів і сукупного фондового індексу. Запропоновано комплекс заходів з підтримки розвитку біржового ринку в Україні.

Відсутність в Україні достатньої практики біржової торгівлі обумовлює необхідність концентрації інтелектуальних і фінансових зусиль навколо проблеми формування і розвитку біржових відносин. У науковій економічній літературі проблемі становлення фондової біржі в ринковій економіці приділено багато уваги. Серйозні наукові розробки стосуються обґрунтування необхідності функціонування бірж в економіці, класифікації біржових операцій та визначенню інструментів їх аналізу і оцінки. Значну увагу приділено характеристиці чинників ефективності біржових операцій з цінними паперами, але недостатньо висвітлено безпосередньо питання біржових технологій. У відомих працях зарубіжних науковців йдеться, переважно, про діяльність бірж в умовах розвиненого ринку. В свою чергу, дослідження у вітчизняній економічній літературі (особливо ті, що проведені за останні роки) не мають комплексного характеру і не враховують значних організаційно-технологічних змін на біржах Європи в останні роки. Потребує вирішення проблема адекватності існуючих формул та індексів, які використовуються для розрахунку прибутковості цінних паперів, особливостям біржового ринку України. Тому вважаємо за необхідне продовжити дослідження проблеми розвитку технологій біржової торгівлі в Україні. Завданнями такого дослідження є: визначення механізмів функціонування фондової біржі, виявлення причин технологічних змін у біржовій торгівлі і з’ясування їх напрямків, розробка формул та індексів для розрахунку ефективної прибутковості цінних паперів і адаптація їх до реалій фондового ринку України, конкретизація рекомендацій щодо підтримки діяльності біржового ринку в Україні.

Виходячи з поставлених завдань, автор проаналізував сучасний розвиток біржових ринків Європи. Практичне вивчення роботи конкретних бірж може стати запорукою недопущення помилок та підґрунтям для адаптації та інтеграції фондового ринку України у світовий ринок. Застосування «готових рецептів» країн із розвиненими ринками цінних паперів неможливе, але напрацьований десятиліттями позитивний світовий досвід потрібно враховувати.

Насамперед, треба розуміти механізм функціонування біржі. Фондова біржа являє собою організований ринок, на якому власники цінних паперів здійснюють операції купівлі-продажу через посередників–членів біржі. В умовах ринкової економіки біржова діяльність є цілком природним явищем, а сама біржа, без перебільшень, виступає одним із головних осередків фінансових трансакцій в країні.

Фондова біржа – це, насамперед, місце, де знаходять один одного продавець і покупець цінних паперів, де ціни на ці папери визначаються попитом і пропозицією на них, а процес купівлі-продажу регламентується правилами і нормами. Закономірним у науковому сенсі є запитання: як співвідносяться між собою поняття «ринок» і «біржа», «біржа» й «аукціон»?

З ринком біржу поєднує ідентичний механізм встановлення цін на товари – залежно від попиту і пропозиції на них. Але, на відміну від ринку, на біржі можуть продаватися не всі товари, а тільки допущені на неї.

З іншого боку, способи купівлі-продажу на біржі набагато різноманітніші, ніж на ринку, але більш регламентовані.

Що стосується аукціону, то про нього на біржі нагадує спосіб призначення ціни: її викрикують. У вік електроніки ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ІНФРАСТРУКТУРА

Білошапка Вікторія
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри банківської справи КНЕУ
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org