Системний підхід та системний аналіз в економічних дослідженняхОсобливістю формування нового стилю наукового мислення на рубежі віків стало поширення методологічних принципів та категоріального апарату системних досліджень у багатьох галузях науки, техніки і суспільної практики. В сучасному світі системний підхід розглядається як узагальнююча діалектично-логічна форма мислення, що виконує методологічну функцію в прикладних наукових дослідженнях. На нинішньому етапі розвитку наукових знань поняття системи покладено в основу нового інтегрованого погляду на світ, відображеного в системній концепції пізнання.

У процесі еволюції поняття системності перетворилося, з одного боку, в загальнонаукове і філософське, а з другого – розглядається як центральне більшістю прикладних наук, через що сфера його застосування значно розширилася. При цьому кожна окрема наука звертається до розгляду своїх об`єктів дослідження як особливо складних систем, розроблюючи та конкретизуючи спеціальний інструментарій з урахуванням їхньої специфіки [1, с.83]. Системність визнано пріоритетною методологічною концепцією наукових досліджень сучасності. Зокрема саме цей підхід покладено в основу формування нової парадигми економічної теорії [2, с.12].

Еволюція парадигми економічної теорії передбачає перегляд традиційних поглядів на процеси, що відбуваються в окремих суспільствах і світі в цілому, та вибір адекватних засобів їх дослідження. Одним із напрямів такої трансформації є поширення системних досліджень та використання понятійного апарату теорії систем у прикладних галузях економіки. А тому економічну науку чекає складна праця з адаптації системної методології до прикладних економічних досліджень, окремі спроби якої вже здійснюються, у тому числі й у вітчизняній практиці [2; 3; 4].

Реалізація ідей системного підходу на практиці, зокрема у сфері управління, зумовила появу такої наукової дисципліни як системний аналіз. Системний аналіз сформувався як прикладна методологія в сфері управління складними системами, і його вважають найуспішнішою спробою впровадження системного підходу в практичну діяльність.

Зважаючи на близькість основоположних принципів та змісту, терміни «системний підхід» і «системний аналіз» почали вживатися деякими науковцями як синоніми, хоча насправді ці поняття не ідентичні. Наприклад, В.І.Петрова пише: «...під терміном «системний аналіз» будемо мати на увазі системний підхід до економічного аналізу», обґрунтовуючи це тим, «що економічний аналіз при системному підході до вивчення економіки за даними обліку та звітності набуває системного характеру» [5, с.15]. Цілком очевидно, що «вивчення економіки за даними обліку та звітності» за своїм змістом не може бути системним, адже характеризує лише один бік діяльності. Слід визнати, що в науковій сфері така термінологічна плутанина неприпустима, оскільки призводить до необґрунтованого змішування понять, а іноді – і до помилкового вибору методології наукових пошуків. Отже, метою цього теоретичного дослідження є з`ясування сутності і змісту таких понять як системний підхід та системний аналіз, виявлення взаємозв`язків між ними, спільних рис та відмінностей, а також визначення того, коли доречно ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Примостка Людмила
доктор економічних наук, професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org