Прозорість фондового ринку як передумова створення привабливого інвестиційного клімату


Метою даної статті є викладення проведеного автором аналізу поточної практики, його наукового узагальнення та розробки на цій основі комплексу заходів для вдосконалення умов прозорості і зниження ризиків інвесторів в умовах підвищеного ринкового ризику, аналізу чинників виникнення деформацій на фондовому ринку в умовах його обмеженої прозорості та змісту відносин його учасників у цих умовах.

У процесі дослідження автор керувався законодавчими і нормативними актами України з питань регулювання відносин емітентів з інвесторами, інвесторів з професійними учасниками ринку цінних паперів, а також різними методичними і довідковими матеріалами, зокрема внутрішніми нормативними документами Комісії з цінних паперів Одеської області. Автором запропоновано концепцію забезпечення прозорості на рівні державного управління економікою як системи зниження ризиків інвесторів та методологію оцінки впливу цього суб`єктивного фактора на фондовий ринок. Отримані результати будуть корисними в реальній практиці на ринку цінних паперів для фактичного зниження об`єктивно існуючих ризиків інвесторів в умовах обмеженої прозорості фондового ринку.

Прозорість відносин і процесів на фондовому ринку є необхідною умовою для подальшого розвитку економіки будь-якої країни, тому що дозволяє створити умови для зниження систематичних та ринкових ризиків, які мають місце внаслідок проблем загальноекономічного і позаекономічного характеру.

В умовах глобалізації економічного простору та розвитку його відкритості переміщення капіталу не має обмежень. Аксіомою переміщення коштів є наступне: капітал завжди плине туди, де найменші ризики та найбільші надходження на нього. Це означає, що доки на світовому економічному просторі є місця з найменшими ризиками – капітал у першу чергу буде там. Якщо країна має стратегічний інтерес щодо залучення капіталу, вона повинна на державному рівні забезпечити необхідний та достатній стан систематичних ризиків як для іноземних, так і для місцевих інвесторів.

Стан систематичних ризиків безпосередньо залежить від рівня прозорості відносин та процесів на фінансовому ринку, складовою якого є фондовий ринок. Специфічною ознакою українського фондового ринку є той факт, що дії на ньому професійних учасників іноді не збігаються з інтересами інвесторів, і це породжує високу ринкову невизначеність порівняно з країнами стабільної економіки і стримує подальший розвиток фондового ринку як інструменту формування сприятливого інвестиційного клімату. Для України характерне таке економічне явище як інвестування заощаджених коштів у стабільну іноземну валюту, а не в економіку рідної держави. Це також свідчить про відсутність довіри населення як до держави взагалі, так і до її фінансових інституцій. Немає сумніву, що недовіра породжена низкою факторів, найважливішими з яких є низький професійний рівень інвестування та значно обмежена прозорість відносин на фондовому ринку. В умовах забезпечення достатнього рівня прозорості можливо було б використовувати необмежені можливості ринку цінних паперів для залучення ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ІНФРАСТРУКТУРА

Ровинський Юрій
здобувач кафедри управління проектами Одеського Регіонального Інституту Державного Управління УАДУ при Президентові України
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org