Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку УкраїниПостановка проблеми

На початку 90-х років Україна стала на шлях створення ринкової економіки, що передбачає не тільки зміни в галузі відносин власності і виробничих відносин, а й щонайскоріше формування адекватної цим відносинам фінансово-кредитної системи. Одночасно з реформуванням народногосподарського комплексу в Україні повинно відбутися динамічне становлення фондового ринку, який посідає особливе місце у структурі фінансових ринків. До головних функцій ринку цінних паперів, перш за все, можна віднести акумуляцію грошових коштів населення і підприємств, їх концентрацію з метою створення сприятливих умов для формування інвестиційного капіталу; стимулювання інвестиційної діяльності та формування інституту власників, що забезпечують ефективне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. В умовах ринкової трансформації економіки України домінуючим стає інвестиційний аспект, що зумовлюється масштабними завданнями ринкового реформування в Україні. Зараз вітчизняні підприємства потребують реструктуризації капіталу, оновлення основних виробничих фондів, технології, організації виробництва, що вимагає значних фінансових ресурсів. Одним із варіантів інвестування промисловості є фондовий ринок. Ліквідний, надійний, прозорий фондовий ринок повинен забезпечити реалізацію національних інтересів України шляхом сприяння надходженню інвестицій у реальний сектор економіки, створення ефективної системи захисту прав і інтересів інвесторів – як вітчизняних, так і іноземних. На жаль, фондовий ринок поки що не виконує повною мірою всіх завдань щодо раціонального перерозподілу фінансових ресурсів та ефективного залучення інвестицій у реальний сектор економіки України. Сьогодні в Україні практично немає інструментів інвестування, які служили б джерелом отримання прибутку, у зв`язку з низькою інвестиційною привабливістю, на фондовому ринку обертається дуже мало акцій (близько 2% зареєстрованих ВАТ). Зазначимо, що більшість емітентів в Україні використовували емісію фінансових інструментів не з метою залучення інвестицій, а для формального перетворення державної форми власності на приватну, що призвело до обертання великої кількості неліквідних цінних паперів. Доводиться констатувати, що в цей час інвестиції капіталу в акції акціонерних товариств багатьох галузей промисловості не забезпечують ані зростання капіталу інвесторам, ані ліквідності акцій. Проблема полягає в тому, що українські підприємства не стали привабливими об`єктами для національних та іноземних інвесторів. Низькі показники рентабельності інвестицій у цінні папери в реальних секторах економіки призвели до стагнації ринку цінних паперів, невисока рентабельність капіталовкладень у цінні папери українських корпорацій – одна з причин відтоку капіталу з ринку цінних паперів, оскільки існують більш рентабельні і менш ризиковані сфери капіталовкладень. Необхідність збільшення надходжень інвестицій в економіку України від вітчизняних та зарубіжних інвесторів вимагає формування сприятливого у широкому розумінні цього слова інвестиційного клімату як для процесів безпосереднього залучення інвестицій, так і їх ефективного використання.

Аналіз досліджень та публікацій

Аналіз сучасного стану, проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні висвітлені у наукових працях таких вітчизняних та російських авторів як М.Алексєєв, М.Гольцберг, Т. Гордіца, Е. Кравченко, М. Кужелєв, Я.Міркін, О.Мозговий, І. Назарчук, В.Оскольський та ін. ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Казаков Андрій
голова Правління Київської міжнародної фінансової біржі
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org