Сучасні тенденції розвитку світового ринку акцій


Ринок цінних паперів – це ринок, успішний розвиток якого можливий лише за умови, якщо його учасники добре бачать перспективи розвитку цього ринку. Об`єктивні закономірності, що склалися у процесі еволюції світового ринку цінних паперів, в тій чи іншій мірі можуть бути притаманні відповідним етапам розвитку нашого вітчизняного ринку. А визначеність щодо перспективи підвищує передбачуваність ринку і сприяє стабільності економічного розвитку.

Основне завдання дослідження, проведеного в межах даної статті, – здійснення комплексного аналізу світового ринку акцій, визначення його якісних та кількісних характеристик, параметрів і тенденцій, закономірностей розвитку.

Під час проведення аналізу розвитку світового ринку акцій ми користувались першоджерелом статистичної інформації, а саме – річними звітами Міжнародної Федерації Фондових Бірж (International Federation of Stock Exchanges) (FIBV) за низку років, що позитивно відобразилось на оперативності та достовірності використаних даних.

В останні роки з`явилося багато праць, присвячених розвитку світового ринку цінних паперів, зокрема ринку акцій, дослідженню закономірностей та тенденцій його розвитку. Серед них можна назвати праці Рубцова Б. Б., Галкіна І. В., Комова А. В., Сізова Ю.С., Чіжова С. Д., Міркіна Я. М. та Ромашко О. Ю. Проте роботи цих авторів були видані кілька років тому, коли розвиток інформаційних технологій ще не набрав таких обертів як сьогодні, тенденції розвитку світового ринку акцій в повній мірі почали проявлятись лише нещодавно. Окрім того, важливі питання не розглядались в перелічених вище працях через те, що на час публікації цих праць воно не було актуальним. Це дослідження впливу терористичних актів в окремих країнах на стан ринку акцій в усьому світі (маються на увазі події в США 11 вересня 2001 року).

Основними тенденціями розвитку сучасного ринку акцій, є:

· зростання ролі акціонерного капіталу в економіці;

· інтернаціоналізація і глобалізація ринків;

· зростання значення ринків акцій малих та середніх компаній;

· комп`ютеризація ринку та підвищення значення інформаційних технологій.

Зокрема, зростання ролі акціонерного капіталу в економіці підтверджується показником частки капіталізації ринку у валовому внутріш-

ньому продукті (ВВП) та показником частки капіталу, залученого за рахунок емісії акцій, у валовому прирості основного капіталу (табл. 1). Отже, показник капіталізації є індикатором насиченості ринку акціонерним капіталом, і чим більше його значення, тим більшу роль в економіці країни відіграють акції.

Як видно з даних, наведених у табл. 1, майже по всіх країнах протягом 1998-2001 років відбувалось істотне збільшення питомої ваги акціонерного капіталу у ВВП. При цьому найбільше зростання і найбільша частка капіталізації ринку у ВВП мають місце в таких країнах, як Швейцарія, США, Великобританія та Австралія. Найменша частка капіталізації ринку в ВВП притаманна країнам, що розвиваються, а саме: Словенії, Польщі та Мексиці.

Більш важливим для розвитку країни є показник частки нового капіталу, залученого за рахунок емісії акцій, у ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Шапран Наталія
здобувач кафедри фінансів КНЕУ, асистент кафедри міжнародної економіки КЕІ КНЕУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org