Розвиток транснаціональних корпорацій: деякі аспекти впливу на навколишнє середовищеВ статті досліджено специфіку підходів транснаціональних корпорацій до проблеми охорони навколишнього середовища. За останнє десятиліття розуміння важливості екологічної проблематики піднялось на найвищу сходинку. Природозахисна діяльність зайняла важливе місце в політиці багатьох держав і стала сферою міжнародних відносин.

Рішення будь-яких актуальних екологічних проблем не дадуть бажаних результатів, якщо вони не враховують впливу глобальних факторів. Діяльність міжнародних корпорацій потенційно змінює ресурсну та виробничу базу країни, розширює її експортні можливості, сприяє реструктуризації її економіки і в результаті покращує її економічний стан. Поряд з цим позитивним впливом не можна виключати і негативний ефект впливу ТНК, в тому числі і на екологічний стан країни. Однак, не дивлячись на суперечності та проблеми, що породжує діяльність ТНК, результуючий вектор їх впливу на екологічну ситуацію оцінюється позитивно. Забруднення навколишнього природного середовища вже сьогодні завдає серйозної матеріальної шкоди людині та національним господарствам майже всіх країн світу.

Загострення екологічних проблем у світі набуло глобального характеру. «Розповзання» вогнищ забруднень, стихійне розширення зон неблагополуччя не знають державних кордонів. Через них повітряними масами перекидаються десятки тисяч тонн забруднюючих речовин, зокрема сірчаний ангідрид – джерело кислотних дощів. Води океанів, морів і річок постійно перемішуються й несуть з собою забруднення до берегів інших країн. Широке використання в промисловості та побуті фреонів руйнує озоновий шар планети. Урбанізація, розвиток промисловості, транспорту веде до відчуження сільськогосподарських земель, їх продаж для інших потреб, які, в свою чергу, є основою забезпечення життєдіяльності людини. Через кризовий стан навколишнього природного середовища багато регіонів світу мають міжнародний статус зон екологічного лиха.

Постановка задачі. Аналіз сучасних екологічних проблем свідчить про кризові тенденції, що пов`язані з високим рівнем забруднення навколишнього середовища, яке є наслідком нераціонального використання природних ресурсів та посилення транснаціоналізації світової економіки. Процес транснаціоналізації все активніше захоплює цілий ряд країн.

Проте діяльність транснаціональних корпорацій має подвійний характер впливу на навколишнє середовище: він може бути позитивним і тим самим може підвищуватися якість. Але він може бути і негативним через забруднення навколишнього середовища виробничими процесами, кінцевою продукцією, виснаження ресурсів.

Результати. На сьогодні загальновизнаним є факт, що протягом останніх 25-30 років найважливішим елементом розвитку світової економіки і міжнародних економічних відносин стали транснаціональні корпорації. Транснаціоналізацією охоплено 70-90% ринків товарів, послуг, капіталів, технологій. Загальний обсяг реалізації 200-т ТНК складає понад 30% світового валового внутрішнього продукту, вони мають величезний виробничий потенціал, інтенсивно спрямовують свої інвестиції в нові галузі, а також ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Данилюк Наталія
старший викладач КНЕУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org