Класифікація депозитарних розписок


У статті наведені авторські пропозиції щодо розробки багатомірної класифікації депозитарних розписок як фінансового інструменту залучення додаткових коштів на міжнародних фінансових ринках. Розглянута сутність та економіко-правовий статус цього фінансового інструменту з позицій можливості його застосування в практичній діяльності українських підприємств.

Постановка проблеми. Розробка багатомірної класифікації депозитарних розписок обумовлена необхідністю підготовки практичних рекомендацій щодо їх впровадження в практику діяльності підприємств із залучення додаткових коштів на міжнародних фінансових ринках.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Більшість робіт українських і російських авторів, присвячених депозитарним розпискам, висвітлюють особливості випуску і обігу винятково американських депозитарних розписок [7; 11; 12; 10; 4]. Значно рідше авторами виділяються дві групи депозитарних розписок: американські і глобальні депозитарні розписки [13]. В одиничних випадках, наприклад [8], автори виділяють американські, глобальні та європейські депозитарні розписки.

На нашу думку, останні зміни, які відбулися на ринку депозитарних розписок, ще не в достатній мері знайшли відображення в роботах українських і закордонних дослідників.

Ціль статті (постановка завдання) – розробити та обґрунтувати класифікацію депозитарних розписок на основі системного аналізу їх властивостей і функцій.

Викладення основного матеріалу. Депозитарні розписки були створені і більш шістдесяти років використовувалися тільки в США, до створення глобальних депозитарних розписок у 1990 р. і європейських депозитарних розписок у 1999 р. [8]. Однак, за дослідженнями інвестиційного банку J. P. Morgan, протягом 90-х років депозитарні розписки були гідно оцінені та введені в обіг також і деякими європейськими країнами. Так, для спрощення лістингу іноземних акцій на місцевих біржах, у Бельгії випускаються міжнародні депозитарні розписки, лістинг яких здійснюється в Брюсселі, у Швеції – шведські депозитарні розписки з лістингом у Стокгольмі [14].

Тому найбільш коректною і через це прийнятою нами класифікацією депозитарних розписок за ознакою «місце випуску і обігу» є класифікація у «The ADR Reference Guide» (Довідник по АДР), виданому американським банком J. P. Morgan [14]: глобальні депозитарні розписки; європейські депозитарні розписки; національні депозитарні розписки.

Іншою класифікаційною ознакою депозитарних розписок є «наявність гарантій емітента». Варто зауважити, що стосовно цієї ознаки відзначається рідкісна єдність авторів (наприклад, [7; 14; 2]), котрі виділяють два типи депозитарних розписок: з гарантованим проектом випуску, або «зі спонсором» (sponsored); з негарантованим проектом випуску, або «без спонсора» (unsponsored).

До депозитарних розписок «без спонсора» відносяться розписки, що випускаються депозитарієм без наявності формальної згоди компанії – емітента акцій. Депозитарні розписки цього виду визнаються такими, що відмирають, і, за даними City Bank, більше не випускаються у зв`язку з відсутністю контролю за їх випуском і значними прихованими витратами на обслуговування [2].

До депозитарних розписок «зі спонсором» більшість авторів досліджених робіт відносять розписки, що випускаються депозитарієм, який призначено компанією-емітентом на підставі ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Ляшко Вадим
здобувач, УАЗТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org