Бюджетування в страхових компаніях


Ринок страхових послуг швидко набирає обертів і стає найперспективнішим сектором національного фінансового ринку. Зростаючі вимоги до страховиків з боку держави встановлюють чіткі правила гри і змушують менеджмент страхових компаній переглянути стратегію їхньої діяльності. Недавно прийняті зміни до Закону України «Про страхування» значно підвищили нормативні вимоги до фінансів страхових компаній. Законом зняті обмеження на участь іноземного капіталу в статутному фонді страховиків. Найближчим часом вітчизняні компанії будуть конкурувати не тільки між собою, але і з іноземними страховиками. Отже грамотний фінансовий менеджмент і наявність сучасної управлінської системи стають необхідними для подальшого розвитку вітчизняних страхових компаній.

За теперішніх умов, коли вітчизняні страховики виходять на міжнародні ринки, пристосовуються до умов ринкової економіки, стає актуальним питання оптимізації процесів управління – планування, координації, контролю, аналізу діяльності підприємства і, насамперед, бюджетування. Але доводиться констатувати, що для українських страховиків це поняття, на жаль, далеко від їхньої практики, на наш погляд, у першу чергу через те, що існуюча організаційна культура підприємств має насамперед фіскальну спрямованість і не орієнтована на виявлення недоліків керування. В сучасній українській економічній літературі відсутні фундаментальні розробки, що розкривали б природу, функції, методи, зміст бюджетування. З іншого боку, ті керівники, котрі розуміють необхідність бюджетування, не можуть запровадити таку службу в страховій організації, оскільки публікації на цю тему нечисленні, багато в чому суперечливі. Брак інформаційного забезпечення не дозволяє визначити коло показників, які необхідно планувати та включати у звітність. Особливо гостро ця проблема стоїть перед страховиками, які мають відособлені підрозділи [4]. У разі запровадження системи бюджетування виникає можливість інтеграції сучасних управлінських інформаційних технологій, що дасть змогу підвищити ефективність управління та діяльності компанії, продуктивності праці, зниження витрат, поліпшення фінансово-економічних результатів.

У роботі розглядаються питання дослідження концепції бюджетування, основи його організації і функціонування та вносяться пропозиції щодо впровадження у практику вітчизняних страхових компаній.

Бюджетування – процес складання бюджетів та контролю за їх виконанням, є короткостроковим, з високим рівнем конкретизації [2, ст. 529]. Даний процес є інструментом бізнесу, який дозволяє поєднати фінансовий і маркетинговий плани, що дає змогу ефективно контролювати практичну реалізацію проекту, вчасно реагуючи на проблеми, котрі виникають у процесі реалізації товару на ринку. Звичайно, кожний суб`єкт господарювання на фінансовому ринку має за мету отримати прибуток в результаті своєї діяльності, а для цього необхідним та доцільним для керівників компаній є визначення оптимальної структури використання ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Мельник Олена
асистент кафедри страхування КНЕУ
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org