Функціонування ринку державних цінних паперів у контексті думок Дж.Кейнса


У статті проаналізовано наукові висновки Дж. Кейнса про роль і місце державних цінних паперів у контексті діючого механізму українського ринку державних облігацій. Досліджено адекватність думок Дж. Кейнса для сучасного становища ринку державних облігацій України.

З метою інтеграції ринку державних цінних паперів України до світового фондового ринку необхідно осмислити теоретичну базу, яка лежить в основі наукових та прикладних постулатів світового ринку. Це дасть змогу зрозуміти, яке місце займає ринок українських державних цінних паперів у світовій системі фондового ринку і тим самим забезпечити об`єктивну оцінку адекватності українського ринку фондовому ринку розвинених країн світу. Велику роль у формуванні теоретичних засад світового фінансового ринку, і в тому числі фондового ринку, відіграли роботи Дж. Кейнса. У своїй найбільш відомій роботі «Загальна теорія зайнятості, процентів та грошей» Дж. Кейнс приділив значну увагу ролі та місцю ринку державних цінних паперів. З точки зору Дж. Кейнса, державні цінні папери є одним із інструментів державного регулювання економіки країни, який забезпечує формування грошової бази фінансового ринку країни. І хоча з часом ряд постулатів Дж. Кейнса зазнав критики з боку деяких зарубіжних економістів, актуальність наукових робіт Дж. Кейнса від цього не знижується, навпаки, дають можливість критично підійти до формування української наукової думки щодо ролі ринку державних цінних паперів як елемента регулятивної політики держави. Багато висновків Дж. Кейнса і сьогодні використовуються вченими і практиками фондового ринку Західної Європи та США для формування інвестиційної політики держави. Ряд українських вчених, таких як Мозговий О.М. [3, с.42-45], Онищук Я.В. [5, с.25], Дзюблюк О.В [1, с.33-38], Козюк В.В. [4, с. 90-92] в своїх працях розглядали роль державних цінних паперів у контексті регулятивної діяльності держави. При цьому вони вказують на важливість використання державних цінних паперів для забезпечення ефективного функціонування фінансового ринку країни. Але ці роботи, як правило, базуються на загальновідомих постулатах державної політики щодо ринку державних цінних паперів. Практично не досліджено значення наукових думок Дж. Кейнса для сучасного механізму функціонування ринку державних цінних паперів, у тому числі українського. Враховуючи важливість наукового надбання Дж. Кейнса для світової наукової думки, а також значення його теоретичних висновків для формування механізму функціонування світового фондового ринку, було б доцільно критично розглянути діючий механізм функціонування ринку державних цінних паперів України з точки зору наукових постулатів Дж. Кейнса.

Мета дослідження – дати наукову оцінку відповідності механізму функціонування ринку державних цінних паперів України вимогам світового фондового ринку, які базуються на наукових засадах Дж. Кейнса. Це дасть можливість проаналізувати адекватність українського ринку державних цінних паперів по відношенню до світового фондового ринку з точки зору наукових постулатів, закладених в теорію ринку державних цінних паперів у країнах Західної Європи та США. В процесі дослідження використано аналітичний метод та ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Охріменко Олександр
кандидат економічних наук
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org