Особливості функціонування венчурного капіталу в Україні


У статті розглянуто умови функціювання та особливості розвитку венчурного капіталу в Україні. Доведена необхідність підвищення активності розвитку венчурингу в умовах нашої ринкової економіки та запропоновані шляхи його здійснення.

Ключові слова: венчурний капітал, венчуринг, венчурні фонди, інноваційні проекти.

Вступ.

В умовах переходу до ринкової економіки, дефіциту власних коштів та низької кредитної активності комерційних банків альтернативним джерелом фінансування розвитку українського бізнесу може стати венчурний капітал. Венчурні інвестиції на сучасному етапі є необхідними для успішного розвитку економіки України і можуть виступати джерелом формування капіталу підприємств.

У загальному розумінні венчурний капітал – це вкладені грошові кошти великих компаній, банків, страхових, пенсійних та інших фондів у сферу підвищеного ризику, новий бізнес, який поступово розширюється в процесі просування на ринок нових технологій. Поняття «венчурний капітал» походить від англійського слова «venture», що означає «ризикована справа або починання». Кінцева мета венчурного капіталіста – це продаж своєї частки вже стабільно працюючого, успішного підприємства за значно вищу ціну, що дозволить не тільки повернути вкладені кошти, але і суттєво заробити на профінансованому проекті.

Венчурний капітал почав застосовуватись у США з середини 50-х років, в Європі він з`явився дещо пізніше, наприкінці 70-х, а в Україні розвиток венчурного бізнесу почався лише в 1992 році, після підписання угоди про створення Фонду «Україна», який став першим венчурним фондом в нашій державі. Але, на жаль, венчурне фінансування і досі не досягло значного розвику, і причиною цього є ряд проблем у нашій економіці [6].

Дослідженням теоретичних та практичних проблем венчурного підприємництва в Україні займались такі фахівці як: О. Ястремський, В.Вітлінський, Ю.Жорнокута, А.Степаненко, А. Яновський, П.Гулькіна, Г.Андрощук, О.Горілей. Серед українських вчених суттєвий внесок у розробку теоретичних аспектів щодо розуміння змісту та оцінки економічних відносин суб`єктів венчурного сектору економіки зробили А.Поручник та Л. Антонюк [11].

Проте не всі проблеми ще розглянуті і не для всіх запропоновані шляхи вирішення. Залишаються актуальною проблеми достатнього наукового визначення сутності та місця відносин венчурного капіталу в Україні, відсутність комплексного підходу до аналізу змісту та економічного значення розвитку венчурного капіталу в Україні. Невизначеними є питання стосовно механізму функціонування венчурного капіталу, розрахунку ризикованості венчурних інвестицій. Потребує значної уваги і нормативно-законодавче регулювання венчурного фінансування, бажаним було б прийняття Податкового кодексу, в якому б чітко зазначались податкові пільги та час їх дії для всіх суб`єктів венчурної інноваційної діяльності, як це вже зроблено в країнах ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Варшавець Марина
Київський національний економічний університет
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org