Фінансовий стан підприємств (Аналіз деяких методичних питань)Постановка проблеми

Достовірна, своєчасна і повна інформація необхідна для підготовки і прийняття управлінських рішень на всіх рівнях. Це справедливо як для власника, управлінські інтереси якого визначаються його бізнесом, так і для державних інститутів, котрі мають забезпечувати управління економікою в розрізі галузей і регіонів країни. Особливу велика цінність становить інформація для органів державного управління місцевого самоврядування, оскільки, спираючись на неї, вони мають формувати рішення у сфері інвестиційної, грошово-кредитної, бюджетної, податкової політики, та й в інших важливих сферах життєдіяльності держави і суспільства. Обґрунтування управлінських рішень в економічній області не можливе без широкого використання інформації про фінансовий стан підприємств, а визначальним показником фінансового здоров`я держави в цілому і його регіонів є фінансовий стан суб`єктів господарювання (підприємств).

Одержання достовірної і повної інформації про фінансовий стан є досить складною задачею для кожного підприємства. Основним джерелом такої інформації є фінансова звітність підприємства, що відображає на визначену дату, чим дане підприємство володіє і за рахунок яких джерел сформована його власність. Ще більш складною є така задача в масштабах країни. Тому відповідно до Закону України «Про державну статистику» органи держстатистики покликані здійснювати збір, узагальнення й обробку статистичних даних про фінансову звітність підприємств. Вимоги до фінансової звітності, її складу та способів побудови визначені національними П(с)БО.

Фінансовий стан підприємства має безліч аспектів. Так, до прикладу, кредитора в першу чергу цікавить ліквідність активів підприємства, а власника – рентабельність вкладеного капіталу. Тому залежно від цілей дослідження фінансового стану використовуються різні критерії й методи. У даний час уже накопичено значний теоретичний і практичний досвід аналізу фінансового стану підприємств. Водночас у контексті реалізації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України, задекларованої в програмі уряду на 2004 р., стає актуальною задача використання накопичених статистичних даних для оцінки фінансового стану підприємств на регіональному рівні для обґрунтування управлінських рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

З розвитком ринкових перетворень в економіці України з`явилась значна кількість публікацій, присвячена методичним і практичним питанням фінансового аналізу на національному ґрунті [8-11,13]. Багато книг, статей, підручників, у тому числі перекладених із інших мов, опубліковано в інших країнах СНД [1-5,7,9]. Цій проблематиці присвячена велика кількість робіт, здійснених у промислово розвинених країнах [16,17]. Практичні питання застосування методів фінансового аналізу знаходять ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Михайлов Володимир
старший науковий співробітник, завідувач відділу НДІ статистики Держкомстату України

Прилипко Юрій
кандидат економічних наук, завідувач відділу НДІ статистики Держкомстату України

Бірюченко Вікторія
директор аудиторської фірми «АУДИТ»
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org