Капітал підприємства: формування та ефективність функціонуванняВ умовах глобалізації ринків і стрімкого розвитку технологій обміну інформацією капітал досяг безпрецедентного рівня мобільності, який дозволяє інвесторам ідентифікувати, а капіталу - переміщуватися туди, де ресурси можуть бути використані найбільш ефективно.

Однією з аксіом сучасної підприємницької діяльності є осмислення того, що капітал – це важлива компонента успіху будь-якого бізнесу, який орієнтований на довгострокове економічне зростання. Тому безумовної уваги керівників підприємств потребують питання розробки та реалізації ефективної стратегії фінансування підприємницької діяльності, в якій центральне місце посідає проблема ефективного управління формуванням і функціонуванням капіталу.

Теоретико-методичні основи управління капіталом підприємства висвітлені в роботах І.Бланка, В.Андрійчука, В. Суторміної, Т.Теплової, С.Галузинського, О. Єранкіна. Однак слід зазначити, що у більшості випадків фахівці розглядають лише окремі аспекти проблеми або формування капіталу – вплив забезпеченості та структури авансованого капіталу на фінансово-майновий стан підприємств (Дж. Ван Хорн, О.Стоянова, О.Хотомлянський, С.Соколов, О.Єфімова, В.Ковальов, С.Голов, В.Бочаров та інші), або вартісну оцінку його окремих елементів (Т.Теплова, О.Мендрул, В.Месель-Веселяк, М.Федоров, Т.Бистрая, С.Голов, Т.Морозова, В.Новодворський, А.Хорін та інші), або питання ефективності його функціонування (А.Задомський, І.Бланк, М.Дем`яненко, О.Єфімова, І.Медведєва, В.Новодворський та інші) тощо. Проте базові положення комплексної системи управління капіталом, її структурні елементи та їхній взаємозв`язок, методичні підходи до оцінки ефективності формування і функціонування капіталу в сучасній економічній літературі досліджені лише фрагментарно.

У зв`язку з цим важливим завданням наукового дослідження є визначення складових комплексної системи управління капіталом, їхнього взаємозв`язку і підпорядкованості, а також розробка методичних рекомендацій щодо оцінки ефективності його формування і функціонування.

Дослідження процесу управління капіталом доцільно розглядати з двох позицій: з одного боку – за джерелами його формування, з іншого – за фізичною формою його існування. В процесі виробництва і на стадіях обігу постійно виявляється двоїста сутність капіталу, що визначає його як джерело для створення продуктивного активного капіталу і як причину виникнення зобов`язань підприємства.

В основу системи управління формуванням капіталу покладена концепція його структури. Процес планування структури капіталу має дві складові: перша – це оптимізація співвідношення частки боргового фінансування і власних коштів, друга – вибір конкретних фінансових інструментів для залучення капіталу. Під оптимальною структурою капіталу слід розуміти таке поєднання власних і позикових коштів, яке забезпечує максимізацію ринкової вартості підприємства. Однак слід враховувати, що ринкова вартість підприємства визначається, перш за все, його реальними активами, які здатні генерувати грошові потоки, з урахуванням усіх ризиків, що виникають у процесі їх-нього функціонування. Тобто, процес ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Шевчук Наталія
старший викладач кафедри економіки підприємств, КНЕУ
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org