Зарубіжний досвід правового регулювання операцій на ринку деривативів


У статті наводиться аналіз тенденцій сучасного фінансового ринку та визначено необхідність інтеграції України у світове економічне товариство. Розглядаються причини низького рівня розвитку ринку деривативів в Україні та недосконалість біржового законодавства як одні із основних причин такої ситуації. Досліджено особливості правового регулювання ринку похідних інструментів ринку цінних паперів у США, Великій Британії, інших розвинених країнах, визначено їх переваги та недоліки і надано рекомендації для застосування зарубіжного досвіду при розробці біржового законодавства в Україні.

Сучасний фінансовий ринок характеризується посиленням концентрації фінансово-промислового капіталу, інтернаціоналізацією фінансових ринків, глобалізацією фінансових потоків. Окрім того, відбувається стрімке зростання доходів фінансових установ за рахунок активних операцій, що веде до підвищення рівня їх ризиковості. Відповідно, однією з найважливіших тенденцій світового фінансового ринку стає підвищення ролі похідних фінансових інструментів, оскільки використання їх у діяльності компаній мінімізує ризики, якими зазвичай супроводжуються їхні операції.

Компанії у розвинених країнах світу рутинно випускають акції та облігації, а також звичайно використовують ф`ючерси для того, щоб хеджувати валютний ризик, свопи – щоб зафіксувати витрати на випуск продукції, опціони – для видачі компенсації співробітникам [1, с.7]. Однією з основних причин такої застосовуваності даних інструментів у світі є високоефективне законодавство розвинених країн, що регулює операції з ними.

Серед найголовніших завдань України – інтеграція у світове економічне співтовариство. Однією з головних умов досягнення даної мети є забезпечення поступового приведення свого законодавства у відповідність із законодавством розвинених країн світу, в тому числі у банківській сфері. Удосконалення регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах ринкової трансформації вимагає врахування тенденцій світового фінансового ринку у разі впровадження Україною нових законодавчих актів та внесення змін до уже існуючих. Світова тенденція підвищення ролі похідних цінних паперів на фондових ринках розвинених країн поки що обходить Україну стороною. Однією з основних причин цього явища є відсутність у нашій державі законодавства, яке регулювало б операції з деривативами.

Складність використання похідних цінних паперів у діяльності суб`єктів господарювання в Україні зумовлена, в цілому, недосконалістю біржового законодавства. Закони України, що регулюють операції з цінними паперами, не створюють цілісного правового поля для структурування ринку та впровадження у біржову практику похідних фінансових інструментів.

Відповідно, актуальним стає побудова основ правового регулювання біржових операцій в Україні, розроблення проектів нормативних документів, які могли б ефективно регулювати операції з похідними фінансовими інструментами. Розробники біржового законодавства, що регулюватиме операції з деривативами в Україні, повинні враховувати досвід зарубіжних країн у цьому питанні. В Україні проблемами ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Гоффе Валерія
аспірант кафедри банківських інвестицій, КНЕУ
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org