Роль та місце ринку цінних паперів у забезпеченні інвестиційної складової розвитку економікиПостановка проблеми

Унаслідок дії різноманітних історичних, природно-географічних та економічних факторів, а також змін у системі господарювання та структурі власності в регіонах України значно збільшилася територіальна диференціація рівня економічного розвитку. Це призвело до негативних економічних наслідків у країні, зокрема гострого дефіциту фінансових ресурсів на підприємствах, скорочення обсягів виробництва продукції та погіршення інвестиційного клімату.

Розвиток такого негативного для української економіки процесу пов`язаний, у першу чергу, з відсутністю ефективних механізмів стримування його дії та стимулювання гармонійного розвитку регіонів на основі підвищення ефективності використання їхнього потенціалу.

За таких умов останні роки постала гостра необхідність пошуку та впровадження якісно нової моделі державної регіональної політики, яка була б спроможна створити належні умови для динамічного та збалансованого соціально-економічного розвитку всіх областей, підвищення дієвості управлінських рішень органів державної влади та удосконалення роботи органів місцевого самоврядування.

До основних задач, які необхідно розв`язувати під час формування політики економічного розвитку, можна віднести, по-перше, удосконалення державного стратегічного планування, яке б дозволяло точніше та грунтовніше визначати основні пріоритети розвитку окремих регіонів, по-друге, стимулювання розвитку депресивних (дотаційних) територій шляхом запровадження особливих механізмів бюджетної, податкової, інноваційної та інвестиційної політики та, по-третє, впровадження системи заходів для розбудови регіональної інфраструктури, здатної забезпечити економічну складову розвитку регіонів.

Аналіз досліджень і публікацій

Проводячи аналіз матеріалів, опублікованих останнім часом з окремих питань, викладених у статті, необхідно зазначити, що практично автори не досліджували поєднання впливу деяких показників діяльності ринку цінних паперів та стану корпоративного управління на формування інвестиційної складової економіки України.

Не вирішені раніше частини загальної проблеми

Головною метою функціонування та розвитку фондового ринку в Україні має стати залучення інвестиційних ресурсів для спрямування їх на відновлення та забезпечення подальшого зростання виробництва.

Для досягнення зазначеної мети необхідно завершити вирішення проблемних питань, що певною мірою перешкоджають вітчизняному ринку цінних паперів сприяти надходженню інвестицій до реального сектора економіки. Серед таких питань можна виділити:

· створення ефективної системи захисту прав та інтересів інвесторів – як вітчизняних, так і іноземних;

· розвиток фінансових інструментів з метою залучення внутрішніх і зовнішніх джерел інвестування;

· створення сприятливих умов для ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Тарасенко Олексій
начальник управління розвитку законодавства та координації освітніх програм Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, магіс
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org