Вплив ризику та витрат на формування відсотків за облігаціями


Автор, спираючись на теоретичний на статистичний матеріал, дає наукову оцінку процесу формування інвестиційної привабливості облігацій українських емітентів завдяки механізму страхування інвестиційних ризиків та висловлює думки щодо неадекватності умов страхування українських облігацій по відношенню до механізмів страхування, притаманних фондовим ринкам США та Західної Європи. Автор вказує на шляхи трансформації українського ринку облігацій та ринку страхових послуг згідно з вимогами світового фондового ринку.

Фондовий ринок України на сучасному етапі проходить процес формування, і деякі його елементи не відповідають системі функціонування фондових ринків розвинених країн. Мета ринку цінних паперів – стимулювати інвестиційний процес, створювати сприятливі умови для інвестування нових коштів та впливати на формування вартості коштів у процесі інвестування. Загальна проблема полягає у створенні ефективного механізму функціонування ринку цінних паперів з тим, щоб їх динаміка відповідала цілям інвестиційного процесу у цілому в країні і була стимулом для розвитку економіки країни. Суттєве значення в процесі інвестиційної діяльності залежить від рівня дохідності цінних паперів. Неприпустимо, щоб відсотки за облігаціями формувалися хаотично, без урахування всього аспекту процесів, що відбуваються на фінансовому ринку України. Відсотки за облігаціями мають, з однієї сторони, стимулювати інвесторів і заохочувати їх до нових інвестицій, а з іншої – вони не повинні ставати фінансовим тягарем для емітентів.

Один із ідеологів неокейнсіанства американський вчений Дж. Р. Хікс у своїй праці «Вартість та капітал» приділив увагу дослідженню природи відсотків, що сплачуються за цінними паперами. Виходячи із наукових мір- кувань, він зробив висновок, що такі відсотки формуються під впливом двох найважливіших чинників: ризику та вартості послуг з трансформації коштів у цінні папери та навпаки. При цьому Дж. Р. Хікс дотримується міркувань, що вплив цих чинників на цінні папери, які мають різний термін обігу, є неідентичним [10, 220]. Збільшення терміну обігу облігацій суттєво впливає на рівень їх ризику. Адже інвестори у разі більш тривалих термінів часу невпевнені щодо майбутньої вартості коштів, а отже, і майбутньої вартості відсотків за облігаціями. І навпаки, якщо термін обігу облігацій короткий, то фактично рівень ризику при оцінці відсотків за облігаціями прогнозований, і для інвестора фактор невпевненості або відсутній, або не суттєвий. Трансфертні витрати, навпаки, у разі збільшення часового інтервалу менше впливають на відсотки за облігаціями. Якщо витрати на цінні папери були за короткий проміжок часу, то їх вартість суттєво впливає на загальну вартість інвестицій. Водночас витрати на купівлю або продаж цінних паперів за тривалий проміжок часу менш суттєво впливає на загальну вартість відсотка за облігаціями. Дж. Р. Хікс розглядає природу формування відсотка за цінними паперами, у тому числі і за облігаціями, як динамічний процес, де час виступає одним із важливих елементів для аналізу впливу ризику та вартості трансфертних послуг. Свої висновки Дж.Р. Хікс базував ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Охріменко Олександр
кандидат економічних наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org