Класифікація чинників інвестиційної привабливості економікиУ статті узагальнено основні чинники інвестиційної привабливості економічної системи, розроблено їх комплексну класифікацію та сформовано систему чинників, що характеризують інвестиційну привабливість галузі.

Постановка проблеми. Рішення іноземних інвесторів щодо вкладення капіталу в ту чи іншу країну мотивується великою кількістю чинників інвестиційної привабливості економіки країни. Тому важливо дослідити основні наукові підходи, провести узагальнення та систематизувати основні чинники, що визначають інвестиційну привабливість економіки, галузі, регіону.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні останнім часом з'явилась низка публікацій з досліджувальної теми, які здебільшого розрізнено характеризують чинники, що позитивно або негативно впливають на інвестиційний клімат країни-реципієнта. Найбільше уваги, на нашу думку, приділено цій темі у роботах 2, 3 і 4.

Не вирішена раніше частина загальної проблеми. Серед опублікованих робіт недостатньо уваги приділено узагальненню і системній класифікації чинників інвестиційної привабливості економіки загалом, а також галузі чи регіону.

Постановка завдання (цілі статті). Метою даної роботи є методологічне дослідження основних чинників інвестиційної привабливості економіки, систематизації і класифікації їх по окремих групах, а також аналіз основних складових інвестиційної привабливості економіки та окремих її галузей.

Викладення основного матеріалу. Важливою характерною рисою розвитку міжнародних інвестиційних процесів є постійна диверсифікація капіталів у різні країни, що зумовлено впливом багатьох мотиваційних чинників, які по-різному проявляються в часі і просторі. Тому для прийняття інвестором рішення щодо вкладення капіталу в ту чи іншу країну потрібна об'єктивна оцінка інвестиційної привабливості економіки країни-рецепієнта на основі узагальнення сукупності мотиваційних чинників, якими керуються інвестори.

Різні дослідники пропонують різні підходи до класифікації цих чинників. Одні пропонують усі чинники інвестиційної привабливості поділити на дві великі групи: чинники, які впливають на усіх інвесторів і чинники, які впливають на іноземних інвесторів. Так до першої групи С.Захарін відносить:

1) значний ринок із незадоволеним попитом на товари і послуги;

2) високий рівень загальної освіченості населення і кваліфікації персоналу;

3) вигідне транспортно-географічне розташування;

4) низький рівень заробітної плати;

5) порівняно легкий доступ до сировинних ресурсів, а до другої групи:

1) нестабільність законодавства;

2) неврегульованість земельних правовідносин;

3) низький рівень розвитку конкуренції;

4) недосконалість податкового законодавства;

5) низьку виконавчу дисципліну в органах влади і управління;

6) низьку платоспроможність більшості населення [4, c.105-107].

Класифікуючи чинники, що впливають на інвестиційну привабливість України, С.Гуткевич поділяє їх на дві групи: позитивні і негативні. До позитивних він відносить:

1) географічне розташування в Європі;

2) велику чисельність населення;

3) сприятливі ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Гайдуцький Андрій
асистент кафедри міжнародної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org