Сублізинг та зворотний лізинг у діяльності підприємств


Автор розкриває позитивні аспекти у використанні таких видів лізингу як сублізинг та зворотний лізинг, показує конкретні переваги цих схем операцій для підприємств-лізингоодержувачів.

Серед видів підприємницької діяльності в останні роки в світі динамічно розвивається лізинговий бізнес. У 2002 р. світові обсяги лізингових операцій становили 461,6 млрд. дол. США при прямих іноземних інвестиціях – приблизно 500 млрд. дол. США в рік. Таким чином, ці показники практично збігаються, демонструючи велику активність лізингу в світі.

В українську економіку лізинг прийшов із-за кордону і на сьогодні отримав розвиток на вітчизняній основі.

Досвід зарубіжних країн і українського бізнесу засвідчує, що в разі активного використання лізинг може виступати знаряддям здійснення технічного переозброєння підприємств, позитивних територіальних і галузевих структурних змін й сприяти зростанню випуску високоякісних товарів та послуг. Початковий етап розвитку лізингового бізнесу в Україні показав, що ефективність лізингу проявляється в збільшенні конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу, покращенні фінансових результатів функціонування фірм, активізації інвестиційних процесів.

Стримуючим фактором розвитку бізнесу в Україні взагалі та особливо оновлення основних фондів виробництва в промисловості, сільському господарстві, транспорті і торгівлі є на сучасний момент гостра нестача фінансових ресурсів як в державному, так і в недержавному секторах економіки. За цих обставин лізинг виступає винятково макроекономічним та мікроекономічним інвестиційним інструментом та фактором економічного зростання. Лізинг забезпечує подолання фінансових труднощів та залучення капіталу.

Серед вітчизняних авторів теоретичні та практичні проблеми розвитку та використання лізингу в Україні розглядають В. Міщенко, В. Пинзеник, Л. Мельник, Н. Слав`янська, Ю. Сосюрко, А. Фукс, Г. Черевко, Н. Шульга та інші.

Відносини лізингу на рівні законів регулюються трьома нормативними актами: Цивільним кодексом (параграф 6 глави 58), Господарським кодексом (ст.292) та Законом України «Про фінансовий лізинг». Закон України «Про фінансовий лізинг» №1381-ІV від 11.12.2003 р. набрав чинності з 16.01.2004 р. і замінив стару редакцію Закону України «Про лізинг».

Метою прийняття Закону «Про фінансовий лізинг» у новій редакції було ліквідувати низку недоліків у законодавчих актах, які стримували розвиток лізингових відносин в Україні. Закон «Про фінансовий лізинг» покликаний поліпшити динаміку розвитку лізингових операцій (і як наслідок – оновити основні фонди).

Законом «Про фінансовий лізинг» введено нове поняття «сублізинг» (ч.1 ст.5). Це особливо вигідна форма лізингу для великих лізингових компаній або банків. Так, згідно з Законом сублізинг визначається як вид піднайму предмета лізингу, відповідно до якого лізингоодержувач за договором лізингу передає третім особам (лізингоодержувачам за договором сублізингу) у користування за плату на погоджений строк відповідно до умов договору сублізингу предмет лізингу, отриманий раніше від лізингодавця за договором лізингу. Обов`язковою умовою договору сублізингу є згода лізингодавця за договором лізингу, що надається у письмовій формі.

За схемою сублізингу нерідко здійснюється технічне переозброєння підприємств, які входять до ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Жолнерчик Ганна
здобувач, асистент кафедри фінансів підприємств КНЕУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org