Світовий ринок акцій: криза початку ХХІ століття та її уроки для УкраїниПодії останнього десятиліття яскраво засвідчують усеохоплюючу роль ринків акцій у розвитку світової економіки на сучасному етапі. Їхні вплив та значення виходять далеко за межі суто економічних відносин. В умовах невпинної глобалізації світовий ринок акцій необхідно розглядати в контексті соціальних та геополітичних процесів.

Так, професор А.Пороховський з цього приводу стверджує, що «розвиток акціонерного капіталу та акціонерних товариств суттєвим чином вплинув на «субординацію» ринків у структурі господарства» [1]. А.Пороховський зазначає, що стан фондового ринку поступово став індикатором загального стану економіки: якщо раніше економічна криза пов`язувалася, насамперед, із виробничою сферою, то зараз – із негараздами на ринку цінних паперів. Окрім того, якщо раніше ринок цінних паперів часто розглядався як підлеглий механізм економіки, то сьогодні превалює підхід, відповідно до якого цей ринок – важливий самостійний механізм перетворення заощаджень у інвестиції.

Без перебільшення можна стверджувати, що сучасний ринок акцій та процеси, що відбуваються на ньому, є постійними об`єктами уваги науковців і практиків. Існуюче розмаїття думок стосовно місця ринку цінних паперів у сучасній економіці, його ролі та функцій переконливо свідчать про його багатогранність.

Значний вклад у дослідження процесів на світовому ринку акцій зробили відомі російські вчені Б.Рубцов та Я.Міркін, роботи яких спрямовані на виявлення глибинних причин розвитку цього важливого сегмента фондового ринку. Процеси інформатизації світового ринку акцій, роль акціонерного капіталу в економіці провідних країн досліджуються в ряді праць вітчизняних дослідників В.Шапрана та Н.Шапран. Український дослідник А.Бабенко вивчає показники вторинного ринку акцій, його динаміку та структуру. Вплив процесів інтернаціоналізації та глобалізації на розвиток фондових ринків країн, що розвиваються, вивчається в окремих роботах С.Котлярова.

У той же час більшість робіт з тем названих авторів були опубліковані протягом 2000 – 2002 рр., тоді як саме в цей період на світовому ринку акцій розгорнулася одна з наймасштабніших криз в його історії. Тому доцільно розглянути наслідки цієї кризи для фінансового та реального секторів економіки, виявити новітні довгострокові структурні тенденції на ринку акцій, що визначатимуть його розвиток на найближчі роки.

Актуальність теми визначається двома основними чинниками:

· неухильною експансією корпорації як головної форми організації бізнесу. Так, у Сполучених Штатах протягом 1998 – 2000 рр. частка корпорацій в сукупній кількості економічних одиниць коливалася в районі 20%, тоді як їх діловий оборот складав до 85%, а чистий дохід – до 65% [2];

· розвитком процесу сек`юритизації, який зумовлює виключну роль цінних паперів у залученні зовнішніх фінансових ресурсів.

Мета роботи – дослідити структурні довгострокові тенденції на світовому ринку акцій; визначити різноманітні аспекти впливу фінансової кризи початку ХХІ ст. на розвиток світового ринку акцій; детермінувати ймовірні наслідки світової кризи для ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Сальнікова Юлія


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org