Дослідження впливу податкового навантаження на темпи приросту ВВПАнотація. У роботі розглянуто питання впливу податкової політики на економічне зростання. Побудовано економіко-математичну модель, що дозволяє дослідити вплив ендогенних темпів відтворювального процесу, з’ясувати ступінь впливу на темп приросту ВВП та інші макроекономічні показники сукупного податкового тягаря.

Проведено математичний та економічний аналізи побудованої моделі, на підґрунті чого можна одержати не менш точні, але більш зручні для аналізу формули, що мають прозору економічну інтерпретацію. Проведено аналіз макропоказників економіки України за допомогою побудованої моделі.

Ключові слова: Економічне зростання, фіскальна політика, динамічні економіко-математичні моделі, коефіцієнти еластичності, граничний рівень податкового навантаження.

Вступ. Проблема впливу податкової політики на економічне зростання є однією з найбільш дискусійних в економічній думці. Спроби з’ясування верхньої межі сукупного податкового навантаження, за яким економічне зростання стає неможливим, базувалися переважно на використанні апарату кривої Лафера. Проте, як свідчать численні аналітичні та емпіричні дослідження різних модифікацій кривої Лафера [3,4,6,7] та бібліографія до них, спроби кількісної ідентифікації точки Лафера наштовхуються на певні труднощі та часто призводять до суперечливих результатів.

Перспективним підходом до з’ясування ступеня впливу податкової політики на темп приросту ВВП є, на наш погляд, застосування динамічних моделей економічного зростання з урахуванням податкового чинника. Ґрунтовний аналіз та класифікацію таких моделей наведено, зокрема, у [1, 5, 7, 11].

Постановка задачі. Модель, що розглядається у пропонованій роботі, базується на дослідженні ендогенних темпів відтворювального процесу та з’ясуванні впливу на них сукупного податкового тягаря. Вибір моделі ґрунтувався на наступних міркуваннях:

По-перше, більшість моделей зростання з податковим навантаженням є надто складними у формальному відношенні, містять багато чинників, що ускладнює аналіз таких моделей та інтерпретацію результатів.

По-друге, майже всі відомі моделі базуються на оптимізаційній ідеології, що вносить елементи суб’єктивності, оскільки критерії оптимальності є суперечливими.

По-третє, дуже часто моделі оперують погано варифікованими параметрами. У зв’язку з цим пропонована модель базується на дескриптивній ідеології, призначеній для проведення ідентичних розрахунків.

Результати. Розглянемо модель відтворювального циклу. Критерієм ступеня розвиненості економічної системи (країни, регіону, галузі, фірми тощо) оберемо її здібність до накопичення основного капіталу. Якщо має місце розширене відтворення, то економічна система функціонує нормально, в противному разі система колапсує, межею між цими двома режимами є лінія простого відтворення, для якої і треба знайти мінімальний рівень прибутку. Запишемо рівняння накопичення ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Пасічник Юрій
к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org