Індикативний аналіз ринку облігацій України в контексті міжнародної інтеграціїАнотація. Глобалізація міжнародного фінансового ринку створює передумови для інтегрування національних ринків облігацій. Український ринок облігацій, як складова частина ринку облігацій країн, що розвиваються, перебуває на стадії інтеграції до світового фондового ринку. Динаміка індексів дохідності українських облігацій, згідно з методикою інвестиційного банку JPMorgan, засвідчує позитивний характер інтеграційного розвитку ринку, однак він поступається перед ринками інших країн, що розвиваються, щодо інвестиційного потенціалу та інвестиційної привабливості. Перед українським ринком облігацій стоїть завдання удосконалення його механізму діяльності, згідно з вимогами міжнародного фондового ринку.

Вступ. На сучасному економічному просторі відбувається подальше інтегрування економік різних країн в єдину економічну систему. Українські вчені відзначають, що типовою тенденцією розвитку міжнародних економічних відносин на початку ХХІ століття є інтернаціоналізація, що проявляється в глобалізації усіх сторін світової економіки [1]. Глобалізація економічного середовища України стала нагальним завданням на перспективу в контексті дотримання національних інтересів. Процес глобалізації має відбуватися не лише шляхом гармонізації до міжнародних правил та методів господарювання, але потребує й адаптації міжнародних стандартів до українських умов господарювання. За таких умов почали формуватися нові підходи до розуміння головних завдань сучасного українського фінансового ринку. Багато українських та зарубіжних учених висловлюють думку, що сучасні тенденції розвитку міжнародних фінансових ринків є: сек’юритизація, лібералізація, глобалізація і збільшення фінансових інновацій, зростання впливу на світовий фондовий ринок ринків цінних паперів країн з перехідною економікою. В сучасних умовах глобалізації фінансові ринки, а разом з ними і фондові, стають основними структуроформуючими факторами національної економіки, які забезпечують інтеграційні процеси національних економік в цілому [2-5]. «Стратегічною метою України, на наш погляд, має стати формування фондового ринку, спроможного слугувати ефективним механізмом залучення та перерозподілу капіталів у вітчизняній економіці, стимулювати внутрішню інвестиційну активність та зміцнювати позиції країни на світовому ринку капіталу» [6]. Як один із напрямів досягнення цієї мети є інтегрування ринків облігацій як складових фондового ринку. Ринок облігації має стати тим інструментом, з допомогою якого здійснюється перетік коштів між національними ринками країн світу.

Інтеграційні процеси, які охоплюють український ринок облігацій, носять перманентний характер і ведуть до формування його нових якісних параметрів. Ринок облігацій, як сегмент фондового ринку, теж зазнає впливу глобалізації. Зокрема, ринок державних облігацій України, починаючи з 1996-го, перебуває в стадії інтегрування до світового ринку державних облігацій. І хоча перебіг цих процесів не завжди є послідовним, в цілому ринок державних цінних паперів України для ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Охріменко Олександр
кандидат економічних наук
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org