Ринок цінних паперів: регуляторна структуризація в умовах глобалізаціїУ висококонкурентному глобалізованому середовищі постійно виникають проблеми забезпечення економічного розвитку інвестиційними ресурсами, які переважно акумулюються і перерозподіляються на ринку цінних паперів (РЦП). Питання його еволюції у широкому контексті макроекономічного регулювання розглядались в фундаментальних працях Дж.Кейнса, А.Маршалла, Дж.Хікса з подальшою деталізацією досліджень М.Агарковим, М.Алек­сєєвим, М.Альохіним, Е.Бредлі, М.Гамільтоном, Дж.Герлі, Л.Гітманом, Р.Голдсмітом, А.Гропеллі, М.Джонком, М.Дікменом, У.Зілбергом, Дж.Лорі, Г.Марковіцем, Я.Міркіним, Є.Нікбах­том, Дж.Соросом, Р.Тьюлзом, Ф.Фабоц­ці, С.Фішером, В.Шарпом та іншими.

Концептуальним питанням становлення та функціонування національного ринку цінних паперів присвячені праці О.Барановського, М.Бурмаки, С.Глущенка, М.Гольцберга, В.Євтушев­ського, В.Корнєєва, В.Кудряшова, В.Кузьмінського, Д.Леонова, О.Мен­друла, А.Мертенса, О.Оскольсь­кого, В.Суторміної, В.Федосова, В.Шелудька та інших вчених.

Незважаючи на значну кількість такого роду наукових досліджень в країнах з ринково незрілими економіками, можна говорити лише про певну законодавчо-нормативну формалізованість їх РЦП, а не про ефективність функціонування у середовищі реального бізнесу з дійовими функціями мотивації підприємницької діяльності власників цінних паперів на засадах ринкової соціальної справедливості. І загалом використання цінних паперів як інструменту мобілізації вільних коштів за умов інвестиційної глобалізації з її тяжінням до операцій спекулятивного характеру вимагає відповідного економічного порядку та корпоративної культури на макро- та мікрорівнях.

На сьогодні практично для всіх країн нагальною проблемою є організація ефективного фінансового нагляду, яка, зокрема, актуалізувалась: об’єктивно – під впливом останньої світової фінансової кризи та суб’єктивно – після створення у Великобританії Органу з питань фінансових послуг для інтегративного нагляду за банківським, страховим та фондовим секторами економіки.

Метою статті є узагальнення міжнародної практики регулювання фінансових ринків, насамперед ринків цінних паперів, виявлення особливостей їх регуляторної структуризації в глобальних умовах економічного розвитку.

Ринок цінних паперів: глобально інтегративна сутність

Ринок цінних паперів є не тільки ключовим сегментом фінансового ринку, але й завдяки своїй інтегративний сутності відносно самостійним елементом сучасної ринкової інфраструктури. Рух цінних паперів у їх постійно змінюваному різноманітті динамізує інвестиційно-відтворювальні процеси, забезпечуючи при цьому саморегулювання національних та інтернаціональних економічних систем. Це потребує регулювання РЦП засобами, адекватними його масштабам та структурі. Регулятивні проблеми ускладнюються і актуалізуються в умовах очевидного взаємозв’язку інвестиційних інструментів, взаємопроникнення не тільки сегментів фінансового ринку, але ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Мозговий Олег
д.е.н., професор

Лук`яненко Дмитро
заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org