Макрорегулятивні інструменти стимулювання українського експортуАнотація.

Вплив держави на міжнародну економічну діяльність був завжди достатньо вагомим, більше того, чітко визначеним і цілеспрямованим на експортну експансію та раціоналізацію імпорту. У середовищі дедалі глобалізованих ринків із міжнародно інституалізованими регуляторами торговельно-економічного обміну роль держави якісно видозмінюється і стає все більш неоднозначною: з одного боку, суттєво нівелюються державні регулятори суто економічного характеру, а з другого – зростає їх роль у безпечному, соціально орієнтованому розвитку. Важливо дослідити еволюцію в підходах і методах впливу держави на міжнародний економічний розвиток, виявити можливості, доцільність і межі ефективності в застосуванні апробованих у світогосподарській практиці макрорегулятивних інструментів розвитку національного експорту.

Ключові слова: зовнішня торгівля, експорт, експортні субсидії, кредитування і страхування експорту, податкові пільги експортерам, валютне регулювання, організаційно-технічне сприяння експорту, Світова організація торгівлі.

В умовах інтеграції економіки України у сучасну систему світогосподарських зв’язків принципово важливого значення набувають питання розвитку зовнішньої торгівлі. Серед позитивних тенденцій останніх років слід, насамперед, відзначити: зростання майже у півтора рази сукупного товарного експорту і забезпечення позитивного сальдо торговельного балансу (переважно за рахунок відносного скорочення імпорту та зниження реального валютного курсу). Близько 40% зростання національного ВВП у 1999 – 2003 рр. експерти відносять на рахунок збільшення чистого експорту, відзначаючи при цьому й непрямі позитивні впливи українського експорту на загальну макроекономічну динаміку [3, с.11-12].

Разом з тим посилюються негативні структурні диспропорції українського експорту, зокрема зростає питома вага металів, хімічної та мінеральної продукції (із близько 40% у 1993 р. до майже 50% у 2004 р.). Низькими залишаються показники результативності зовнішньої торгівлі України: при більш аніж 40% експортній квоті (вище, ніж у Росії та Польщі), експорт товарів на душу населення становить близько 370 дол. США (у Росії – 750, Польщі – 1210). Значно уповільнюються показники безпрецедентної на початку 1990-их років експортної диверсифікації. Частка країн СНД в українському імпорті залишається на рівні 50%, що можна пояснити усталеною залежністю України від імпорту енергоносіїв.

Тобто, позитивна кількісна динаміка не супроводжується якісними структурними змінами, що обумовлено багато в чому незбалансованою політикою державного регулювання зовнішньої торгівлі, практичною відсутністю дійової національної системи підтримки і стимулювання експорту.

Разом з тим, стимулювання експорту для більшості країн світу є важливим компонентом їх зовнішньоекономічних політик, оскільки у макроекономічному плані це сприяє досягненню ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Жеваго Аліна
асистент кафедри міжнародного менеджменту Київського національного економічного університету
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org