Об`єктивні передумови формування корпоративної культури організаціїЕфективне корпоративне управління розглядається сьогодні в усьому світі як найважливіший чинник успішності та конкурентоспроможності корпорацій у міжнародному економічному середовищі.

Для успішної реалізації стратегічних цілей компанії дедалі більшого значення набуває розуміння менеджментом ролі корпоративної культури.

Світовий досвід господарювання свідчить, що велике значення має створення атмосфери, правил поведінки, норм, які дозволили б звести до мінімуму проблеми корпоративного управління акціонерними товариствами, які викликані перш за все специфікою побудови індивідуальними інвесторами колективної форми власності. Впровадження у корпоративні відносини норм, дотримання яких створило б атмосферу єдності цілей всіх учасників управління, підносить акціонерне товариство на більш високий рівень організації його діяльності. Ці норми і є нормами корпоративної культури, яка являє собою систему матеріальних та духовних цінностей, проявів, що взаємодіють між собою і властиві даній корпорації, відображають її індивідуальність і бачення себе та інших у матеріальному та соціальному середовищі.

Питання корпоративної культури є відносно новим та мало вивченим. Актуальність та важливість даного питання підтверджується запитами керівників та спеціалістів, а також замовленнями організацій на виконання дослідницьких проектів. Сьогодні в Україні корпоративна культура вже перестає бути просто даниною моді. Прихід на наш ринок крупних закордонних корпорацій, в яких питанням корпоративної культури приділяється чи не найбільша увага, змусив замислитись й наших топ-менеджерів про секрети успіху лідерів світового бізнесу.

Метою даної статі є аналіз об’єктивних передумов формування корпоративної культури організації.

За загально прийнятим визначенням, культура – історично визначений рівень розвитку суспільства, творчих сил та здібностей людини, виражений у типах та формах організації життя та діяльності людей, а також у створюваних ними матеріальних та духовних цінностях.

Поняття «культура» є надзвичайно широким та багатогранним й включає велику кількість рівнів, елементів, розумінь, тому у кожному конкретному випадку слід визначати контекст, сенс, в якому це поняття використовується. Так, досить часто поняття «культура» використовується у вузькому розумінні, – для визначення лише духовної культури, лише набору етичних норм та правил, звичаїв та традицій, а стосовно культури організації – для позначення традицій, норм, правил, звичаїв, що визначають поведінку працівників організації.

Для визначення цих явищ більш адекватним вважаємо поняття «етика».

Етика як філософська наука вивчає мораль. Мораль – форма суспільної свідомості, суспільний інститут, що виконує функцію регулювання поведінки людини. Поняття «етика» має також друге значення: це система норм моральної поведінки та обов’язків людей по відношенню ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Ліфінцев Деніс
аспірант кафедри менеджменту Київського національного економічного університету
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org