Середньострокове бюджетне планування – основа ефективності бюджетної політики


Успішне вирішення соціально-економічних проблем будь-якою країною можливе лише за наявності загальної стратегії її розвитку. Реалізація впродовж ряду років цілей і завдань державної політики для досягнення сталого економічного зростання, як і економічної безпеки загалом, значною мірою залежить від здійснення послідовної та ефективної фіскально-бюджетної політики, що, у свою чергу, залежить від системи кількарічних бюджетних цілей, які є основою для середньострокового бюджетного планування. Запровадження такого планування у бюджетний процес є одним із актуальних і пріоритетних завдань бюджетної політики України на сучасному етапі.

Ринкові перетворення, які відбуваються останнім часом в Україні, вимагають кардинальної зміни і переорієнтації бюджетного планування на досягнення більшої величини продукту, на підвищення його якості, конкурентоспроможності та суспільної корисності.

Програмно-цільовий метод бюджетування як інструмент підвищення якості послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів, у поєднанні з раціональним використанням коштів використовує системний підхід до визначення цілей і завдань бюджетних програм, встановлюючи прямий зв’язок між використаними ресурсами та досягнутими результатами як у короткостроковій, так і у середньостроковій перспективі, оскільки реалізація більшості бюджетних програм не обмежується одним роком. Це можуть бути програми як поточного, так й інвестиційного характеру. Завдяки кількарічному бюджетному плануванню можна запланувати видатки на виконання довгострокових програм й оцінити їхню якість, продуктивність витрат і необхідний обсяг коштів на перспективу. Основними цілями бюджетного планування на багаторічній основі є:

· встановлення середньострокових фіскальних і бюджетних цілей з метою досягнення послідовності та ефективності бюджетної політики і передбачуваності соціально-економічних її наслідків;

· забезпечення збалансованості фінансових ресурсів у середньостроковій перспективі;

· комплексне врахування впливу бюджетних програм планового року на майбутні витрати з бюджету;

· розробка середньострокової бюджетної стратегії та бюджетних показників як однієї з ключових вимог до країн Євросоюзу та країн, що інтегруються у ЄС.

У більшості розвинених країн світу застосовується планування проекту бюджету не тільки на наступний рік, а й на середньострокову перспективу. До таких країн належать Австралія, Австрія, Великобританія, Канада, Данія, Нідерланди, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Угорщина, Фінляндія, Швеція. Середньостроковий бюджетний план у цих країнах є обов’язковим елементом бюджетного процесу, він приймається до уваги і підлягає щорічному коригуванню та уточненню.

Як правило, середньостроковий період охоплює два-три роки. У більшості з наведених країн ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Бабич Терезія
магістр з економіки та державних фінансів, експерт із питань бюджету та методології ПЦМ Проекту реформи місцевих бюджетів
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org