Факторний аналіз фінансового стану акціонерного товариства методом Дюпон (у контексті оцінки ефективності корпоративного управління)Поява та становлення в Україні приватної власності, процеси приватизації стали основоположним фактором для поширення акціонерних товариств на її теренах. Діяльність корпоративних утворень нерозривно пов’язана з фінансовими ринками, зокрема з ринком акцій, серед специфічних функцій якого особливе місце посідає індикативна. Саме здатність на підставі ринкової ціни акцій визначати ефективність діяльності підприємства або цілих галузей є однією з найголовніших рис ринку інструментів власності.

Більшість вітчизняних акціонерних товариств мають статус відкритих, але така «відкритість» є лише декларативною, насправді це – «квазівідкриті» корпорації, відносно яких використання класичного інструментарію фінансового аналізу не дає бажаного ефекту. В умовах нерозвиненого вітчизняного фондового ринку, поширення «тіньового» сектору актуальним є застосування різноманітних модифікацій відомих коефіцієнтів та методів з врахуванням національних особливостей.

Одним із найбільш уживаних на практиці є системний метод аналізу фінансової звітності корпорацій Дюпон. Про його поширеність свідчить хоча б той факт, що переважна більшість зарубіжних підручників з корпоративних фінансів містить інформацію про нього – слід згадати роботи С. Росса, Р. Вестерфільда, Б.Джордана [4, с. 88-89], Дж. К. Ван Хорна, Ваховича Дж. М. мл.[1, с. 209-211]. У вітчизняній літературі метод Дюпон та його використання досить детально вперше були описані в роботах В. Суторміної, В. Федосова, Н. Ря­занової [5, с.143-153]. Водночас у вітчизняних джерелах відсутній аналіз практичних результатів використання методу Дюпон в Україні.

Мета статті – оцінити ефективність застосування методу Дюпон щодо аналізу фінансового стану вітчизняних акціонерних товариств, виявити доцільність та напрями його модифікації з урахуванням можливостей його подальшого використання в системі оціночних показників для визначення рівня корпоративного управління акціонерними товариствами.

Метод Дюпон був розроблений групою спеціалістів компанії «Дюпон» в 20-х роках минулого століття для проведення системного аналізу ефективності бізнесу компанії. В основі методу лежала гіпотеза про те, що успішність діяльності будь-якого акціонерного товариства залежить від рішень, які приймаються його органами управління в таких трьох площинах:

· виробнича (основна, операційна) діяльність;

· інвестиційна діяльність;

· фінансова діяльність.

Система Дюпон дозволяє оцінити ефективність кожної з цих складових та їх вплив на загальний результат діяльності акціонерного товариства з точки зору його власників, який визначається показником ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Леонов Дмитро
к.е.н., професор, Ректор Українського інституту розвитку фондового ринку

Стеценко Богдан
асистент кафедри фінансів КНЕУ
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org