НАЦІОНАЛЬНА ДЕПОЗИТАРНА СИСТЕМА: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ


У статті розглядаються найбільш актуальні проблеми, що постають у процесі функціонування Національної депозитарної системи України, та можливі шляхи їх вирішення.

Постановка проблеми. Чинний Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» був прийнятий Верховною Радою України у 1997 році. Досвіду депозитарного обслуговування на той час в Україні не існувало, відносини, які на підставі Закону виникли, були абсолютно новими, а сам Закон розглядався як база, фундамент, на основі якого через 5-10 років мала бути розроблена нова редакція Закону.

Після вступу Закону в силу в Україні сталися суттєві зміни як у сфері розвитку фондового ринку, так і в сфері інвестиційної діяльності. Так, були прийняті закони України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які кардинально змінили статуту та вибудували нову систему інвестиційної діяльності в Україні, визначили напрями розвитку інфраструктури ринку, інституціональних інвесторів, а також змінили структуру національних інвесторів.

Відповідно до цих змін виникла необхідність удосконалити діючу депозитарну систему, покращуючи та адаптуючи її до змін, що сталися в економіці України протягом останніх років, відповідно до тенденцій на світових фінансових ринках, беручи до уваги міжнародні стандарти та рекомендації депозитарного обліку цінних паперів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізу Національної депозитарної системи, визначенню основних проблем її функціонування та можливим шляхам їх вирішення в юридичній та економічній літературі приділяється недостатньо уваги.

Серед авторів, що останнім часом досліджували зазначене коло питань, можна виділити Посполітака В.В., який у своїх роботах приділив увагу загальним принципам взаємодії професійних учасників Національної депозитарної системи між собою (зберігачів, реєстраторів та депозитаріїв), а також питанням обслуговування депозитарною системою операцій емітента: випуску цінних паперів, формування реєстру тощо. Зокрема, автор наголошує на необхідності уніфікації принципів та стан­дартів здійснення діяльності реєстраторами та зберігачами, налагодження електронних каналів взаємозв’язку між суб’єктами цих відносин.

На жаль, ретельного аналізу у публікаціях дана тема не отримала, тому виникає необхідність більш предметного дослідження та розробки рекомендацій щодо поліпшення самої Національної депозитарної системи.

Ціль статті (постановка завдання). На основі аналізу взаємовідносин між учасниками Національної депозитарної системи визначити основні проблемні питання, що виникають в процесі ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ІНФРАСТРУКТУРА

Бірюк Сергій
к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародні фінанси ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Лібанов Максим
начальник відділу розвитку законодавства на ринку цінних паперів ДКЦПФР
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org