Вплив макроекономічного середовища на розбудову конкурентоспроможної моделі фондового ринку України


У статті розглядається сутність конкурентоспроможності фондового ринку України та вплив макроекономічного середовища на його формування. Конкурентоспроможність фондового ринку України – це його спроможність вдало конкурувати на внутрішньому і глобальному фінансових ринках щодо включення людського капіталу для гармонізації добробуту людей і стану навколишнього середовища.

Постановка проблеми. Розробка і реалізація концепції конкурентоспроможності підприємств, галузей, регіонів та економіки в цілому є ключовою щодо виводу країни на лідируючі позиції в світі. Важливою складовою цієї концепції є конкурентоспроможність фінансового ринку і, у першу чергу, фондового ринку країни. В умовах переходу розвинених економік до нової якості їх розвитку – економіки знань – США, країни Європейського Союзу, Південна Корея, Японія та інші розробили і вдало реалізують конкурентоспроможну модель на основі двигуна ринку капіталів – фондового ринку як фінансової основи інноваційно-інвестиційної системи країни.

Фондовий ринок України не став доступним фінансовим джерелом капіталу. Будучи монополізованим банківським сектором фінансово-промислових груп (ФПГ) , він не є конкурентом жодному із сегментів фінансового ринку. Рівень його тінізації корелює з рівнем тінізації економіки.

Існуюче макроекономічне середовище блокує його мінімально необхідне існування за рахунок використання не властивих розвиненому ринку механізмів фінансування підприємств.

Роль державних регуляторів та уряду зводиться до прийняття локальних нормативних актів галузевого значення, які не розблоковують «лещата тиску» на функціонування і розвиток фондового ринку. Відсутній розроблений понятійний апарат з визначення конкурентоспроможної моделі розвитку фондового ринку України.

Зв’язок з важливими практичними і науковими завданнями. Україна, маючи якісний людський та інтелектуальний капітали, займає низькі конкурентні позиції у світі в зв’язку з відсутністю конкурентних механізмів його капіталізації.

Одним із таких механізмів є конкурентоспроможна модель кожної із складових фінансового ринку і в першу чергу – фондового ринку. Рівень його розвитку в Україні не відповідає не тільки перспективним, а й поточним соціально-економічним потребам країни. Розробка конкурентоспроможної моделі з урахуванням особливостей макроекономічного середовища і її трансформація у сферу фінансової політики є одним із суттєвих наукових пріоритетів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню особливостей розробки конкурентоспроможної моделі розвитку країни на мікро-, мезо-, макро- та мегарівнях, у тому числі фінансових систем, приділяли увагу українські вчені Б. Гаврилишин, Б. Згуровський, В. Геєць, Б. Данилишин,

О. Білорус, І. Крючкова, Я.Жаліло,

Д. Богиня, О. Власюк, фахівці Ю. Полунєєв Н. Бойцун та відомі вчені західних країн М.Портер, Д. Сакс, П. Самуельсон та ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Корнійчук Олександр
здобувач КНЕУ, магістр фінансів, керівник Центру вивчення проблем національних інтересів України КГІ
©  2001 - 2021  securities.usmdi.org