Розвиток корпоративної культури українських підприємств як основа їх стратегічного розвитку


Тема корпоративної культури за останні роки є об’єктом аналізу фахівців різних напрямів знань. Це пояснюється не тільки міждисциплінарною проблематикою її формування та використання, а і тим, що корпоративна культура є важливою для забезпечення ефективного існування організацій у стратегічній перспективі. Відомо, що більшість сучасних дослідників вважають корпоративну культуру невід’ємною частиною організаційного розвитку, яка дозволяє забезпечити відповідне підґрунтя для зростання та зміцнення підприємств у довгостроковій перспективі. Стратегічний організаційний розвиток (СОР) – це найвищий щабель організаційного розвитку, що являє собою складне явище, в якому поєднуються організаційно-адміністративні та соціально-психологічні процеси, спрямовані на розробку та використання «стратегічного набору» (як системи збалансованих стратегій підприємства), на забезпечення високих результатів діяльності підприємства у довгостроковій перспективі. Розрізнять СОР першого, другого та третього рівнів.

СОР першого рівня передбачає реалізацію попередньо виробленої стратегії без значних якісних змін в організації [7].

СОР другого рівня можна розглядати як набуття якісно нових системних характеристик, що суттєво відрізняються від попередніх характеристик організації [7].

СОР третього рівня притаманний організаціям, що обирають стратегічний розвиток як принципову настанову свого функціонування у визначеній стратегічній перспективі, де якісні зміни здійснюються згідно з обраними, збалансованими у часі стратегіями, які передбачають активний вплив як на внутрішнє середовище організації, так й на елементи зовнішнього середовища заради встановлення динамічного балансу між зовнішнім та внутрішнім середовищами

[11, 12]...

Кожна з організацій повинна усвідомлювати, які саме стратегічні зміни (першого. другого чи третього рівнів) й потрібно здійснити, оцінювати можливості (фінансові, часові, людські тощо) їх проведення, а також прогнозувати наслідки таких змін. Причому істотним у визначенні типу стратегічних змін є співвідношення між характеристиками корпоративної культури або інших типів організаційних культур та особливостями СОР.

Метою статті є розгляд ролі корпоративної культури у стратегічному організаційному розвитку, визначення можливостей керованого формування корпоративної культури у вітчизняних підприємствах та складнощів, які при цьому виникають.

У роботах вітчизняних та зарубіжних авторів [2 – 6, 8.9, 14 - 26], був встановлений та продемонстрований чіткий взаємозв’язок стійкого зростання підприємства з розвитком організаційної культури, що посилює конкурентоспроможність та лідерські позиції компанії в своїй сфері. Це знайшло відображення в понятті «корпоративна культура», що увійшло в 90-ті рр.

ХХ ст. в управлінський та науковий лексикон завдяки зусиллям Р. Акоффа, Т. Діла, А. Кеннеді, Дж. Коттера та ін. У Росії та в Україні до проблеми корпоративної культури у 90-ті роки ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Бутенко Аліна
здобувач кафедри менеджменту КНЕУ імені Вадима Гетьмана
©  2001 - 2021  securities.usmdi.org