Вплив інформаціЙної прозорості на вартісні параметри підприємства


У статті розглянуто актуальні питання, пов’язані з дослідженням впливу інформаційної прозорості та заходів з інвестор рілейшнз на вартісні параметри підприємств. З допомогою побудови економетричних моделей автор доводить наявність значного кореляційного зв’язку між якістю комунікації підприємства з ринком капіталів та його вартісними показниками.

У ринковій економіці підприємства мобілізують ресурси переважно на ринку капіталів, на якому вони виступають як оференти, що пропонують до продажу свої корпоративні права та боргові зобов’язання. Клієнтами на цьому ринку є капіталодавці (інвестори, позикодавці). Отже, для будь-якого підприємства, яке прагне залучити кошти на ринку капіталів, надзвичайно актуальним є питання покращення свого іміджу в очах інвесторів. Звідси виникає необхідність застосування адекватних інструментів донесення інформації про підприємство-емітента до потенційних капіталодавців. У цьому контексті у науково-практичній літературі обґрунтовується особливий напрям діяльності фінансового менеджменту, який полягає у забезпеченні ефективного інвестор рілейшнз (англ. investor relatios).

Не дивлячись на актуальність проблеми інформаційної прозорості українських підприємств це питання не знаходить належного місця у вітчизняній економічній науці. В Україні відсутні більш-менш значимі дослідження у цьому напрямі. Водночас окремі питання ефективної комунікації між компанією-емітентом цінних паперів та ринком капіталів знаходимо в дослідженнях зарубіжних економістів, зокрема в працях

Р. Брейлі, С. Майєрса, А. Раппапорта, Ф. Левена, Т. Коупленда, Й. Бетге,

Р. Фолкарта. Результати досліджень зазначених авторів стосуються передусім вирішення проблеми матеріального стимулювання менеджменту, зменшення інформаційної асиметрії між учасниками фінансових відносин, здійснення моніторингу діяльності менеджменту та підприємства з боку інвесторів (акціонерів). Метою написання статті є висвітлення результатів проведеного автором дослідження впливу заходів з інвестор рілейшнз (ІР) на вартісні параметри підприємств в Україні. Інтенсивність зв’язків між відповідними заходами та їх наслідками буде продемонстровано з допомогою економетричних моделей.

Обґрунтовуючи необхідність інвестор рілейшнз, автор виходить з припущення, що чим кращим є ІР, тим більш інформаційно-прозорою є компанія. Під терміном «інвестор рілейшнз» слід розуміти систему заходів із комунікації підприємства-емітента цінних паперів із учасниками ринку капіталів. Мова йде перш за все про заходи з якісного інформаційного забезпечення нинішніх та потенційних інвесторів компанії.

Для обгрунтування значення ІР та необхідності здійснення витрат на відповідні заходи цінною є побудова моделей, які б характеризували залежність між ІР (інформаційною прозорістю) емітента та його вартісними параметрами. Для цих цілей автором пропонується побудова регресій, завдяки яким можна було б визначити рівень кореляції між незалежною змінною, якою є якість ІР (рівень інформаційної прозорості) та залежними змінними, до яких ми віднесемо вартісні параметри підприємства (стандартне відхилення, що характеризує рівень ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Андрощук Оксана
здобувач кафедри фінансів підприємств КНЕУ імені Вадима Гетьмана
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org