Інструменти пенсійних накопичень в УкраїніПостановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. Розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні вимагає всебічного аналізу та оцінки діяльності цих фінансових інституцій. Така оцінка дає змогу скласти об’єктивну картину стану конкретного суб’єкта – недержавного пенсійного фонду (далі – пенсійний фонд) або компанії з управління активами пенсійного фонду.

При цьому актуальною проблемою з погляду зростання обсягу активів третього рівня пенсійної системи є забезпечення для пенсійних фондів широкого спектра фінансових інструментів для інвестування накопичень. Без вирішення проблеми створення фінансового інструментарію для інвестування пенсійних накопичень фактично буде заблоковано проведення реформування системи пенсійного забезпечення в Україні.

Для ефективного управління пенсійними активами потрібно створити необхідні і достатні правові, економічні та організаційні передумови, які б мінімізували ризики втрати пенсійних накопичень та/або їх знецінення.

Згідно з класичними теоріями управління інвестиціями процес формування та управління активами недержавних пенсійних фондів, як і інших інституційних інвесторів (пайових та корпоративних інвестиційних фондів, страхових компаній, довірчих товариств тощо), повинен включати такі етапи: формулювання інвестиційних цілей та інвестиційної політики: обрання портфельної стратегії та відповідних фінансових інструментів для інвестування: аналіз та оцінку ефективності інвестиційного портфелю фонду. Ці етапи є основоположними в практиці обслуговування компанією з управління активами пенсійного фонду.

Практичні дослідження, в яких започатковано розв’язання проблематики фінансового інструментарію для інвестування пенсійних накопичень в Україні знаходяться на початковій стадії та розпочаті зі запровадженням третього рівня пенсійного забезпечення, а саме, з моменту вступу в дію Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (2004 рік) (далі – Закон). Серед основних авторів, що вивчали цю проблему та здійснювали напрацювання щодо недержавного пенсійного забезпечення в Україні, необхідно виділити дослідження, що були здійснені Н.Ковальовою, Д. Леоновим, А. Нечай, А. Федоренко та іншими.

Тематика досліджень наявного стану забезпечення фінансовими інструментами системи недержавного пенсійного забезпечення є на сьогодні однією з начальних, особливо з огляду на відсутність досвіду функціонування в Україні систем довготривалих накопичень, до яких і відносяться, зокрема, пенсійні фонди.

У цій статті проаналізовано структуру активів пенсійних фондів, динаміку їх становлення та формування та розглянуто питання, пов’язані з підвищенням ефективності інвестування пенсійних накопичень у відповідні фінансові інструменти.

На сьогоднішній день послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення надаються пенсійними фондами, створеними відповідно до норм Закону, та пенсійними фондами, які розпочали роботу з початку 90-х років (тобто до набрання чинності Законом) і перебувають відповідно до законодавства у стадії ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Бірюк Сергій
к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародні фінанси ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Тарасенко Олексій
начальник управління розвитку законодавства та координації освітніх програм Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, магіс
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org