ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В АСПЕКТІ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН


Розглянуто планування та формування доходних та видаткових статей обласного бюджету Івано-Франківської області, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. Основну увагу зосереджено на податковій базі формування обласного бюджету, проаналізовано основні статті видатків та напрями руху трансфертних платежів після надходження їх до обласного бюджету.

Розмежування доходів та видатків місцевого рівня є важливою проблемою, яка потребує опрацювання як на науковому, так і на практичному рівні. Під державними доходами розуміють грошові відносини щодо розподілу частини ВВП, яка використовується державою для здійснення своїх функцій.

Головним завданням при розмежуванні доходів між окремими рівнями бюджетної системи є забезпечення органам державної влади самостійності у вирішенні завдань комплексного розвитку територій, що сприяє незворотності демократичних процесів у країні. Тому реформуванню доходів приділяється особлива увага. Законом про державний бюджет щороку вносилися зміни до частини відрахувань від окремих податків та зборів, які залишились на місцевому рівні.

Проблематика місцевих бюджетів посідає важливе місце в дослідженнях та публікаціях як українських, так і іноземних вчених, серед яких особливу увагу привертають наукові праці О.Василика, О.Кириленко, В.Кравче-нка, В.Опаріна, В.Федосова, С.Юрія та інших, знайомство з якими дозволило оцінити теоретико-методологічні принципи формування системи міжбюджетних відносин. Аналізу формування та розвитку міжбюджетних відносин у контексті місцевих бюджетів, присвячена дана стаття.

Мета роботи – показати суть та призначення місцевих бюджетів у системі міжбюджетних відносин, дослідити вплив міжбюджетних відносин на економічну ситуацію в Україні, проаналізувати переваги та недоліки формування дохідної частини обласного бюджету.

Теоретичну і методологічну основу склали Бюджетний кодекс України, Закони України, Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, дані Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Державного комітету статистики, Управління статистики в Івано-Франківській області, основні положення економічної теорії, праці провідних вчених вітчизняних та зарубіжних учених, які досліджували дану тему, тобто вся законодавча і нормативна бази. У роботі використано періодичну літературу і практичний матеріал.

З прийняттям Бюджетного кодексу України нормативи відрахувань чітко зафіксовані й не підлягають зміні Законом України про Державний бюджет на відповідний рік [1]. Головним джерелом місцевих бюджетів є прибутковий податок з громадян. Зацікавленість місцевої влади у розширенні даного джерела доходів шляхом детінізації значної частини доходів та, як наслідок, розширення податкової бази, погашення заборгованості, вчасної виплати зарплати та підвищення ставок зарплати стане потужним імпульсом до зростання місцевих бюджетів на майбутнє.

Місцеві податки є основою автономності, незалежності органів місцевого ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Мацук Зоряна
к.е.н., доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org