НОВІ ЦЕНТРИ НАГРОМАДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ: ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ РІВНОВАГУ


Процеси сучасної регіональної структуризації світового фінансового ринку та фактори, що обумовлюють нову диспозицію його регіональних сегментів за умов глобалізації, становлять предмет дослідження цієї статті. Автор доводить, що фінансовий глобалізм, як діалектично суперечливий процес, поряд з поглибленням регіональних асиметрій у розміщенні світових фінансових активів обумовлює формування нових центрів їх нагромадження та перегрупування сил на фінансовій карті світу.

Фінансовий глобалізм. Будучи ключовим компонентом економічної глобалізації, пов’язаний з процесами інтернаціоналізації національних фінансових систем країн світу та розвитком економічних відносин з щодо акумулювання, використання та привласнення фінансових ресурсів за межами національних кордонів, з одного боку, надає світовому господарству цілісної структури та внутрішньої єдності, а з другого, – обумовлює поглиблення асиметричності регіонального та структурно-функціонального розподілу глобального капіталу. Об’єктивний аналіз дає підстави стверджувати, що високий динамізм фінансового глобалізму, який проявляється у формуванні єдиного планетарного фінансового ринку, дедалі глибшій інтеграції до нього національних фінансових систем країн світу та диверсифікації фінансових інструментів, стимулює процеси надконцентрації глобального капіталу у невеликій групі постіндустріальних країн та спричиняє своєрідний «фінансовий колоніалізм» відсталих держав. Адже останні через механізми зовнішнього фінансування своїх національних економік та лібералізацію внутрішніх фінансових ринків опиняються перед цілком реальною загрозою втрати економічного та політичного суверенітету з причин боргової та інших видів фінансової залежності, фінансового підпорядкування розвинутим країнам світу та «меркантилізації» гуманітарних цінностей.

Разом з тим, подібна регіональна структура глобального фінансового ринку не є статичною, на сьогодні вона зазнає істотних модифікацій через формування на субрегіональному рівні нових центрів нагромадження глобального фінансового капіталу. Це вимагає дослідження факторів, які обумовлюють сучасну регіональну структуризацію світового фінансового ринку та прогнозування майбутніх параметрів глобальної фінансової рівноваги.

У теоретичному осмисленні процесів фінансового глобалізму важливу роль відіграли роботи відомих зарубіжних та вітчизняних вчених: М.Алле [2], О. Білоруса [4], Д.Гелда і Е.Мак-Грю [6], Б.Губського [9], В.Корнєєва [15], Д.Лук’яненка і О.Мозгового [16, 17], З.Луцишин [18], Ж.-М.Мілессі-Ферретті та Ф.Лейна [32, 33], М.Обсфельда та А.Тейлора [36], Ю.Пахомова [20], О.Плотнікова [21], О.Рогача [22], В.Рокочої [10], Дж.Сороса [23] ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Столярчук Ярослава
к.е.н., доцент, докторант кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org