Моніторинг функціонування накопичувальних рівнів пенсійної системи (Накопичувального та недержавних пенсійних фондів): питання методоло


Ефективне регулювання системи накопичувального пенсійного забезпечення неможливе без ретельного нагляду та відстеження параметрів її роботи. Для правильного та своєчасного «діагностування» стану як всієї системи, так і задіяних у ній фінансових інститутів, необхідним є визначення кола показників, які у сукупності дають можливість оцінити «здоров’я» як всієї системи, так і окремих її елементів. У контексті майбутнього запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення розроблення та створення системи моніторингу всієї системи накопичувального пенсійного забезпечення стає особливо актуальною.

Практичним завданням цієї статті є дослідження складу показників, необхідних для проведення комплексного, регулярного, науково-обґрунтованого аналізу результатів моніторингу системи накопичувального пенсійного забезпечення. Система моніторингу, побудована на таких показниках, має стати джерелом інформації для оцінювання стану накопичувальної пенсійної системи, ефективності її регулювання та розроблення напрямів її подальшого вдосконалення.

Проблематиці накопичувального пенсійного забезпечення останнім часом присвячено багато наукових праць як в зарубіжній, так і у вітчизняній науковій літературі. Аналізу різних аспектів оцінки результатів запровадження та діяльності накопичувальної пенсійної системи присвячені дослідження Коби С. [14], Ковальової Н. [13, 15], Леонова Д. [13-15], Федоренка А. [15]. Проте, на тему створення системи моніторингу недержавного пенсійного забезпечення розробки майже відсутні. Свій погляд на питання щодо переліку показників, що можуть слугувати критеріями оцінки стану недержавних пенсійних фондів (НПФ), виклали Михайлов А. та Ткач О. [16]. У свою чергу, в 2006 році на замовлення Української асоціації інвестиційного бізнесу Ковальовою Н. та Леоновим Д. була розроблена Методика аналізу та оцінювання недержавних пенсійних фондів та компаній з управління активами недержавних пенсійних фондів. Слід зазначити, що на основі відбору та аналізу показників діяльності накопичувальних пенсійних фондів будуються й системи рейтингової оцінки не тільки самих фондів, а й компаній, які ними управляють [17]. Як правило, в якості джерел інформації для аналізу вітчизняними фахівцями використовуються іноземні документи нормативно-правового характеру та аналітичні звіти [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. На нашу думку, зазначене питання потребує суттєвої уваги, оскільки якість його розробки безпосередньо впливає на ефективність системи звітності з ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Ковальова Наталія
економіст

Леонов Дмитро
к.е.н., професор, Ректор Українського інституту розвитку фондового ринку

Савенко Олександр
к.е.н.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org