ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ


Організоване, якісне, своєчасне та ефективне управління господарською діяльністю державних підприємств відбувається завдяки сукупності взаємопов’язаних послідовно здійснюваних функцій. Необхідною складовою процесу управ-ління підприємством у сучасних умовах виступає аналіз фінансового стану. Виявлення можливостей підвищення ефективності функціонування підприємства і перспективи його розвитку є головним напрямом його практичної реалізації.

Повноцінна та адекватна інформаційно-методична база – необхідна умова проведення якісного аналізу фінансового стану. Дане питання становить об’єкт уваги як теоретиків, так і спеціалістів-практиків. Однак роль аналізу фінансового стану в контексті системи управління підприємством досліджено ще не досить. Практичне використання інформаційного та методичного забезпечення такого аналізу викликало потребу щодо удосконалення теоретичної бази аналізу, оскільки існує нагальна необхідність підвищення ефективності управлінських рішень і вдосконалення відповідних напрямів розвитку державних підприємств, які мають бути орієнтовані на розвинений ринок.

Попередні дослідження аналізу фінансового стану підприємств дали можливість стверджувати:

- розкриття сутності аналітичних процедур часто здійснюється на підставі лише теоретичних положень, без урахування особливостей практичної діяльності державних підприємств;

- розгляд аналітичної функції окремо від управлінського процесу не дає виявити взаємозв’язок елементів системи управління;

- на якість аналітичної роботи не здійснює належного позитивного впливу збільшення кількості аналітичних показників і коефіцієнтів.

Вищесказане свідчить про необхідність удосконалення інформаційного та методичного забезпечення аналізу фінансового стану державних підприємств з метою оптимізації процесу прийняття управ-лінських рішень і обумовлює актуаль-ність дослідження не лише на теоретичному, але й на практичному рівнях.

У вітчизняній фінансовій науці питанню інформаційного і методичного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства присвячено низку досліджень, в яких розкриті методологічні і теоретичні засади, сутність, роль та вплив на здійснення якісного аналізу. Особливої уваги у цьому контексті заслуговують роботи представників наукової школи кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана». Водночас в українській фінансовій літературі фактично немає робіт, присвячених проблематиці інформаційного та методичного забезпечення аналізу фінансового стану державних підприємств. У зв’язку з цим метою даної статті є дослідження забезпеченості аналізу фінансового стану державних підприємств та деякі пропозиції щодо його покращення, що дасть можливість підвищити які-сний рівень управління підприємствами державної форми власності.

Ретроспективні розвідки дають право стверджувати, що засновником ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Фещенко Олег
заступник директора з фінансів та економіки ТОВ «Папір–Мал»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org