Проблемні питання рейтингування муніципальних цінних паперів в Україні


Розвиток місцевого самоврядування зумовлює виникнення низки проблем, які потребують термінового вирішення. В умовах обмеженості ресурсів та недостатності надходжень до місцевих бюджетів за рахунок податкових надходжень та міжбюджетних трансфертів з бюджетів вищих рівнів на реалізацію термінових і капіталоємних проектів органи місцевого самоврядування повинні шукати нові методи збільшення доходної бази місцевого бюджету. Як метод додаткової мобілізації коштів може слугувати кредитний ринок з його інвестиційним капіталом.

Одним з видів залучення інвести-ційних коштів органами місцевого самоврядування для реалізації непопулярних проектів є випуск муніципальних цінних паперів. Муніципальні облігації – це інструмент, який задовольняє як емітента, котрий отримує кошти на втілення своїх програм і проектів, у результаті чого зникає потреба збільшувати місцеві податки для забезпечення підвищених витрат із місцевого бюджету, так і інвесторів, які зазнають збитків, оскільки стають власниками цінних паперів, що приносять хоч не завжди великий, але стабільний прибуток, а також населення регіону, яке одержує важливі для нього об’єкти у сферах виробництва, торгівлі та обслуговування, не підпадаючи при цьому під підвищене оподаткування.

Вирішальним фактором у випуску муніципальних облігацій постає зобов’я-зання міста повернути кошти інвестору у визначений строк та у повному обсязі зі сплатою відсотків. Тому виникає потреба у надійній, добре спланованій та прозорій схемі повернення коштів інвесторам, що неможливе без державного регулювання та контролю за доцільністю і потребою місцевого органу влади у такому методі мобілізації коштів до місцевих бюджетів.

Дослідженню теоретичних і практичних аспектів функціонування ринку муніципальних цінних паперів присвятили свої праці такі вітчизняні та зарубіжні вчені: О. Орлюк, І. Бураковський, В. Тарачева, У. Карликов, Р. Рибалко, В. Падалко, О. Барановський, В. Муратов, Дж. Сакс, У. Тірск, М. Ноель та інші, котрі висвітлюють такі проблемні питання як процедура випуску муніципальних облігацій, їхнє правове забезпечення як в Україні, так і в країнах з розвинутою та перехідною економіками; також ними досліджується ринок муніципальних облігацій та їхня привабливість для інвесторів. Велику роль вітчизняні вчені приділяють вивченню зарубіжного досвіду та розробленню рекомендацій щодо ефективності залучення та використання інвестиційних джерел місцевими органами влади, що має підвищувати їхню фінансову незалежність в умовах обмеженості ресурсів.

Хоча існує багато ґрунтовних досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених, все ж таки деякі питання, пов’язані з випуском та обігом цінних паперів місцевих органів влади, залишаються не роз-в’язаними та суперечливими [3].

Для отримання інвестицій місцевими органами влади шляхом випуску облігацій необхідно мати правову забезпеченість, недостатність якої значно ускладнює процедуру виходу на внутрішній або зовнішній ринки цінних паперів. Перед емітентом постає питання вибору організатора випуску цінних паперів та підвищення їхньої інвестиційної привабливості. Одним з чинників, що впливають на привабливості цінних паперів, є ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Телятников Вадим
асистент кафедри «Фінансові ринки» ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org