ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ


У статті проводиться дослідження динаміки розвитку ринку послуг із спільного інвестування і розвитку будівельної галузі України, встановлюються існуючі взаємозв’язки та здійснюється їх кількісна оцінка. На основі економіко-математичних методів визначається істотність, достовірність та направленість виявлених зв’язків. Формуються обґрунтовані висновки для відповіді на дискусійні питання щодо ступеня впливу діяльності інститутів спільного інвестування на розвиток будівельної галузі України та надаються практичні рекомендації стосовно підвищення рівня інвестиційної привабливості первинного ринку нерухомості.

З розвитком та проникненням ринкових взаємовідносин у різноманітні сфери господарської діяльності в Україні економічна система країни стає дедалі більш складною та багатоаспектною. З’являються нові можливості як для вкладення фінансових ресурсів, так і для їхнього залучення. Одним із практичних проявів реалізації нових перспектив інвестиційної діяльності став процес формування та бурхливого розвитку інститутів спільного інвестування, одночасно функціонуючих на фінансовому ринку та ринку нерухомості. За досить короткий проміжок часу інвестиційні фонди, що діють на ринку нерухомості, отримали вагому фінансову значущість, відображаючи значний інвестиційний потенціал та здатність до завоювання статусу індикатора фінансової ефективності операцій на ринку нерухомості сучасної України.

Метою даної статті є визначення ступеня зв’язку між діяльністю інститутів спільного інвестування та розвитком будівельної галузі України шляхом проведення кількісного та якісного дослідження кореляційно-регресивних зв’язків між основними ознаками, що характеризують дані явища.

Актуальність розгляду даної проблематики зумовлена низкою обставин, до яких можна віднести, по-перше, наявність дискусійного питання щодо рівня впливу діяльності інститутів спільного інвестування (далі ІСІ) на розвиток будівельної галузі та, по-друге, невизначеність ступеня залежності окремих структурних складових первинного ринку нерухомості України від фінансування з боку ІСІ загалом, і венчурних фондів зокрема.

Проблематиці функціонування інститутів спільного інвестування на ринку нерухомості та розгляду різних аспектів участі інвестиційних фондів під час будівництва об’єктів нерухомості присвячені роботи багатьох вітчизняних фахівців, серед яких можна виділити А.Гарагонича, С.Ільяшенко, Н. Доценко-Бєлоус, І.Дедківську, Н.Мотуз, Н.Шибаєву та інших. Проте праці даних авторів у більшій мірі присвячені конкретним аспектам функціонування венчурних ІСІ при реалізації девелоперських проектів, оскільки їх публікації здебільшого розкривають зміст основних відмінностей, проблем та перспектив діяльності венчурних фондів, наголошуючи на тому, що дані фонди є одними із ключових гравців будівельного ринку України. На думку автора, матеріал, наведений в даній статті дозволить підтвердити (або спростувати) сформовану думку, обґрунтовуючи висновки результатами еконо-міко-математичних розрахунків та встановити, який з різновидів фондів має найбільший вплив на розвиток будівельного сектору економіки України.

Сформована мета дослідження зумовлює вирішення ряду завдань в процесі проведення аналізу, а саме:

1) здійснити аналіз динаміки і основних тенденцій розвитку інститутів спільного інвестування та будівельної галузі за останні п’ять років;

2) виявити зв’язки між розвитком галузі ІСІ та галузі будівництва;

3) встановити напрям, достовірність та істотність виявлених зв’язків;

4) визначити структурне співвідношення та питому вагу венчурних інститутів спільного інвестування у загальній сукупності встановлених зв’язків та закономірностей їх розвитку.

5) проаналізувати існуючі проблеми та перешкоди, які заважають підвищенню рівня ефективності функціонування інститутів спільного інвестування на первинному ринку нерухомості.

Для проведення дослідження кореляційних зв’язків було використано дві вибіркові сукупності показників: сім основник показників, що характеризують будівельну галузь (табл. 1) та шість основних показників, що характеризують галузь послуг із спільного інвестування, в тому числі розвиток венчурних інвестиційних фондів (табл. 2).

Дані табл. 2 чітко показують, що венчурні інститути спільного інвестування становлять базисну основу галузі послуг із спільного інвестування як по кількості фондів (частка венчурних ІСІ коливалась від 72,4% у 2004 році до 76,7% у 2008 році в структурі загальної кількості ІСІ), так і по питомій вазі активів венчурних ІСІ в загальній сукупності активів ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Коваленко Ярослав
магістр ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org