Формування структури капіталу на підприємствах цукрової галузі


Цукрова промисловість в Україні є однією зі стратегічно важливих галузей у харчовій промисловості. Це також одна з найстаріших галузей в Україні. Понад 50% продукції підприємств – виробників цукру споживається населенням, інша частина є сировиною для окремих галузей цукрової промисловості. Довгий період часу цукор був продуктом, що експортувався до інших країн.

На сьогоднішній день ситуація у цукровій промисловості склалася надзвичайно складна. Скорочується кількість підприємств, що виробляють цукор. Таке становище викликане цілим рядом факторів, серед яких можна виділити: скорочення виробництва, відсутність підтримки держави, зниження конкурентоспроможності українського цукру на зовнішньому ринку, підвищення імпорту цукру-сирцю із-за кордону.

Для того, щоб відродити цукрову промисловість, необхідні значні інвестиції, велика частина яких має піти на перепрофілювання цукрових заводів.

Дослідженню цукрової промисловості приділялася значна увага ще на початку минулого століття. Серед авторів, що досліджували, та й досі досліджують цю галузь промисловості, багато вітчизняних та іноземних (зокрема російських) вчених, таких як К.Воблий, В.Ліпський, М.Паламарчук, А.Корчинський, В.Слюсар. До сучасних авторів, праці яких присвячені виробництву цукру, можна віднести В.Бондаря, В.Литвина та інших.

Мета статті: виявлення особливостей формування структури капіталу підприємств цукрової галузі з метою розроблення пропозицій щодо її оптимізації у майбутніх дослідженнях.

Для визначення перспектив розвитку господарюючого суб’єкта необхідно проаналізувати співвідношення джерел власних та позикових коштів.

Капітал кожного підприємства може бути представлений двома складовими – власними та позиковими коштами.

Власний капітал складається з двох складових: інвестованого капіталу (вкладеного власниками у підприємство) та накопиченого (створеного на підприємстві, крім того, що був авансований власниками).

Позиковий капітал – це правові та господарські зобов’язання підприємства перед третіми особами. Величина позикових коштів характеризує можливе майбутнє вилучення коштів підприємства, пов’язане з раніше прийнятими зобов’язаннями [1, ст. 188].

Власний капітал – це частка активів (майна) підприємства, яка формується за рахунок внесків засновників та власних коштів суб’єктів господарювання.

Позиковий капітал – це кошти, які залучаються для фінансування господарської діяльності підприємства на принципах строковості, повернення та платності [2, ст. 228].

Залежно від ступеня строковості позикові кошти поділяються на довгострокові та короткострокові.

Довгострокові зобов’язання мають строк погашення більше одного року, короткострокові – до одного року

Для того, щоб виявити особливості структури капіталу на підприємствах цукрової галузі, нами проведено оцінку динаміки складу та структури джерел формування майна таких підприємств...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Зборовська Юлія
здобувач ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org