Вплив фінансової інженерії на глобальну фінансову кризу


Розглянуто чинники розвитку, сфери та інструментарій фінансової інженерії, досліджено вплив нових розробок фінансових інженерів – облігацій, забезпечених заставою, і кредитно-дефолтних свопів – на глобальні економічні явища.

Постановка проблеми. Фінансова діяльність будь-якого економічного суб’єкта є багатогранною і являє собою сукупність взаємопов’язаних напрямів, пріоритетним з яких є конструювання, моделювання і реалізація різних фінансових продуктів, що забезпечують найкращий кінцевий результат. Для задоволення цієї потреби був розширений асортимент фінансових продуктів, основні елементи яких добре зарекомендували себе у два докризові десятиліття. Сучасні ринки неможливо уявити без деривативів (опці-онів, ф’ючерсів, свопів, структурованих фінансових продуктів тощо). Оскі-льки попит на них стимулювався глобалізацією, наслідки якої є недостатньо вивченими, органи-регулятори не змогли вчасно оцінити загрозу. Поточну кризу називають кризою субпрайму – за назвою сегменту ринку капіталу, де вона виникла, а також кризою довіри, оскільки проблемою стала методологія створення низькоризикових інструментів – результатів фінансової інженерії.

Деякі з перелічених вище проблем, безперечно, потребують узагальнення і теоретичного аналізу, особливо в умовах інтеграції фінансового сектору України до світового економічного простору, коли можна передбачати, що використання українськими фінансовими установами і державними структурами можливостей інструментів, що надаються світовим фінансовим ринком, відіграватиме важливу роль у перспективі. При цьому застосування західного досвіду є природнім процесом, але він потребує критичного переосмислення і зваженої адаптації до українських реалій.

Певні теоретичні та практичні аспекти фінансової інженерії та її впливу на економічні процеси знайшли відображення в працях таких західних вчених: Ф.Блека, С.Вайна, Дж.Лінтнера, Г.Марковіца, А.Маркуса, Дж.Маршалла, Р.Мертона, Ф.Мишкіна, М.Міллера, Х.Мінські, Я.Моссіна, Р.Петерсона, Т.Райса, Дж.Тобіна, Дж.Трейнора, Е.Фама, Дж.І.Фіннерті, В.Шарпа, М.Шоулза; російських вчених-економістів М.Агаркова, М.Алєксєєва, О.Буреніна, В.Єдронової, Ю.Касімова, Є.Мізіковського, Я.Міркіна, Д.Михайлова, В.Мусатова, Б.Рубцова; українських науковців О.Абакуменко, О.Барановського, В.Корнєєва, Д.Леонова, О.Мертенса, В.Опаріна, К.Паливоди, А.Пересади, Л.Примостки, В.Шелудько.

Аналіз та узагальнення наукових праць, присвячених досліджуваній темі, а також ситуація на світових ринках капіталу зумовили необхідність теоретичних розроблень у даній галузі, що й зумовило мету даної роботи визначення чинників розвитку, сфери та інструментарію фінансової інженерії, дослідження впливу нових розробок фінансових інженерів – облігацій, забезпечених заставою, і кредитно-дефолтних свопів – на глобальні економічні явища.

Сукупність знань, що складають теорію фінансової інженерії, включають власне теорію фінансів, економічну теорію, економіко-математичні методи, положення бухгалтерського обліку, нормативно-правові акти. В склад її інструментарію відносять як традиційні фінансові інструменти (акції і облігації), так і зростаючу кількість нетрадиційних інструментів (похідних і ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Коваленко Юлія
к.е.н. доцент, Національний університет ДПС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org