Роль внутрішнього аудиту в розвитку етичних стандартів корпоративного управління


Створення та належне підтримання ефективної системи корпоративного управління іде на користь як підприємству, так і суспільству, оскільки очікування інвесторів щодо високого рівня корпоративного управління є реальним об’єк-тивним фактом надходження інвестицій, з яким змушені рахуватися підприємства і держава. Особливого значення набуває практика корпоративного управління з огляду на інтернаціональний характер інвестицій. Міжнародні потоки капіталу відкривають для підприємств можливості знаходити джерела фінансування, використовуючи усе більш широке коло інвесторів. А якщо країна бажає скористатися перевагами глобального ринку капіталу та залучити довгостроковий капітал, корпоративне управління в країні має бути на висоті, потенційним інвесторам слід забезпечити гарантії, на що є здатним лише управління високого рівня.

Рівень корпоративного управління в нашій країні нині залишає бажати кращого, і таке становище перешкоджає здійсненню масштабних інвестицій у вітчизняні цінні папери, знижує ефективність функціонування акціонерних товариств, а також приводить до виникнення конфліктів між суб’єктами корпоративних відносин.

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Сучасні вітчизняні наукові дослідження в основному стосуються питань корпоративного управ-ління без взаємозв’язку з питаннями внутрішнього аудиту, питання внут-рішнього аудиту розглядаються з точки зору аудиту окремих процесів фінансової звітності, а питання етики корпоративних відносин тільки починають зацікавлювати. Однак як приклад досліджень питань внутрішнього аудиту корпоративного управління підприємства та розроблення рекомендацій з їх впровадження можливо відзначити статті членів Інституту внутрішніх аудиторів Росії Сонина О., Тихомирова О. та Малихина Д. В своїх розробках спеціалісті вказують в якості основного завдання внутрішнього аудиту саме оцінку системи корпоративного управління підприємства, які сприяють досягненню цілій підприємства.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Для корпоративних відносин акціонерних товариств України є властивими наступні проблеми:

- незацікавленість підприємств у розкритті інформації;

- нерозробленість або формальне розроблення кодексу корпоративної поведінки, недостатнє застосування його положень;

- відсутність розроблених положень про дивідендну політику;

- неефективна робота наглядової ради – органу загального керівництва та контролю, відсутність незалежних членів ради;

- формальна діяльності ревізійної комісії;

- відсутність механізмів запобігання корпоративним конфліктам та їх вирішення;

- відсутність прозорого механізму стимулювання менеджменту підприємства;

- інші.

Мета статті. Провести дослідження питань етики корпоративного ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ПОДАТКИ

Каменська Тетяна
к.е.н., доцент НЦОА Національної Академії статистики, обліку та аудиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org