ФІНАНСУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ: СУТЬ, ОСОБЛИВОСТІ, ДЖЕРЕЛА


У статті аналізуються специфічні особливості фінансування зовнішньоторговельних угод, розглядається суть сучасного процесу фінансування зовнішньої торгівлі, його джерела, роль і місце міжнародних фінансових організацій у покращенні доступу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності до зовнішніх джерел фінансування.

В статье анализируются специфические особенности финансирования внешнеторговых сделок, рассматривается суть современного процесса финансирования внешней торговли, его источники, роль и место международных финансовых организаций в улучшении доступа субъектов внешнеэкономической деятельности к внешним источникам финансирования.

The article analyzes the specific features of the financing of foreign trade, is considered the essence of the modern process of foreign trade financing, funding, role and place of international financial organizations to improve the access of foreign economic activity to external financial resources.

Актуальність дослідження. Поглиблення економічного співробітництва та коопераційних зв’язків між країнами супроводжується інтенсифікацією міжнародної торгівлі. Дослідженнями Центру з міжнародної торгівлі при ООН встановлено, що додатковий відсоток зростання експорту асоціюється із зростанням валового внутрішнього продукту (ВВП) країни на 0,15%, а додатковий відсоток зовнішньоторговельної квоти (тобто відношення суми експорту та імпорту до ВВП) зумовлює зростання продуктивності праці одного працівника в довгостроковому періоді [28, С. 7]. Також існує взаємозв’язок рівня світової торгівлі та світової бідності: на основі моделі загальної рівноваги (General Equilibrium Model) показано, що вільна торгівля впродовж 15 років може призвести до зростання продуктивності праці та інвестицій, сприяючи тим самим зниженню кількості бідних у світі на 500 млн. осіб та зростанню доходів країн, що розвиваються на 200 млрд. дол. США [12; 13]. При цьому за останні передкризові два з половиною десятиріччя фінансування зовнішньої торгівлі зростало випереджаючими темпами порівняно із зростанням міжнародної торгівлі - в середньому на 11% на рік проти 9% [16, С. 128; 19, С. 26]. Фахівцями Міжнародного валютного фонду (МВФ) доведено значення доступності фінансування зовнішньоторговельних операцій під час світових економічних криз в країнах, що розвиваються, його позитивний вплив на торговельні потоки під час фінансових криз у другій половині 1990-х рр. в 10 крупніших країнах, що розвиваються [22; 23].

Все це зумовлює необхідність аналізу світового досвіду у галузі фінансування зовнішньої торгівлі, особливо в умовах поточної світової фінансово-економічної кризи.

Постановка проблеми. Фінансування зовнішньої торгівлі перебуває в полі зору впливових глобальних та регіональних організацій – Світового банку (СБ), Міжнародної торговельної палати, Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), Світової організації торгівлі (СОТ), ЮНКТАД/СОТ, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) тощо. Так, наприклад, Світовий банк у рамках щорічного огляду «Фінансування глобального розвитку» досліджує питання поточного стану і перспективи розвитку сфери фінансування ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Андрійчук Ф.Ю.
Аспірант кафедри банківської справи Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org