Дивідендна політика акціонерних товариств


У статті розкривається сутність, завдання, принципи та підходи до розробки дивідендної політики в акціонерному товаристві. Увага акцентується на дослідженні проблемних питань нарахування та виплати дивідендів у сучасній господарській практиці.

Ключові слова: дивіденд, дивідендна політика акціонерного товариства, форми виплати дивідендів, нарахування дивідендів.

Вступ

Реалізація акціонерами права на отримання доходів від володіння корпоративними правами здійснюється шляхом отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів. Таким правом наділені акціонери, які є власниками простих та привілейованих акцій товариства на початок строку виплати дивідендів.

Від вибору емітентом конкретної дивідендної політики залежить розвиток підприємства та ринкова ціна акцій. Спроможність товариства сплачувати дивіденди робить його привабливим для інвесторів та партнерів. Проте прийняття рішення про використання прибутку для різної групи акціонерів є далеко не простим питанням. З одного боку дрібні (міноритарні) акціонери намагаються отримати максимально високі дивіденди. З іншого боку акціонери, які володіють контрольними пакетами акцій (мажоритарні акціонери) насамперед зацікавлені в стабільному розвиткові бізнесу. Відповідно власники підприємства, керуючись практичною вигодою, можуть прийняти рішення не нараховувати дивіденди, а направити прибуток (реінвестувати його) на розширення та модернізацію виробництва.

Слід мати на увазі, що чинне законодавство теж накладає певні обмеження щодо виплати дивідендів, а це вимагає від акціонерного товариства якомога повніше врегулювати дані питання у статуті та внутрішніх положеннях.

Питання розробки дивідендної по-літики мають як наукове, так і, особливо, практичне значення. Мабуть, у жодній сфері корпоративних фінансів немає такої кількості «білих плям» та різновекторних думок стосовно очевидних питань, як у цій. Вважається, що дивідендна політика – одне з найскладніших питань в теорії та практиці корпоративного управління.

Теоретичним питанням розробки основних принципів та засад формування дивідендної політики приділяло уваги багато науковців, серед яких Бланк І.О. [11] Лігоненко Л.О., Клоченок Л.В., Юрчук Н.В. [12], Суторміна В.М. [13], Терещенко О.О. [14]. Практичні аспекти нарахування, виплати та оподаткування дивідендів розкрив Боровець В. [15]. Варто відмітити також, що на сьогоднішній день є достатньо відпрацьованим нормативно-правове забезпечення реалізації дивідендної політики в акціонерних товариства [1-10]. Але з прийняттям у 2008 році нового Закону України «Про акціонерні товариства» (набрав чинності з 29.04.2009 року) виникають нові питання щодо урегулювання розбіжностей, які мають місце у законодавстві стосовно діяльності акціонерних товариств, зокрема в частині механізмів реалізації дивідендної політики.

Метою даної статті є розкриття основних механізмів прийняття рішень у галузі дивідендної політики щодо порядку нарахування та виплати дивідендів акціонерними товариствами в Україні.

Для досягнення мети в роботі поставлено і вирішено наступні завдання:

- дослідити сутність та роль дивідендної політики у фінансово-господарській діяльності підприємства;

- розглянути особливості нарахування та виплати дивідендів акціонерними товариства в сучасних умовах ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Пойда-Носик Н.Н.
к.е.н., доцент кафедри фінансів УжНУ

Ємець Г.О.
начальник Закарпатського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org