МІСЦЕ РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ У СТРУКТУРІ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ


Анотація. Стаття присвячена аналізу особливостей розвитку та функціонування світового ринку деривативів. У роботі визначено місце даного сегмента в структурі світового фінансового ринку та виокремлено новітні функції ринку деривативів в умовах глобалізації. На основі аналізу тенденцій та факторів розвитку ринку деривативів в світі, автор розробляє практичні рекомендації щодо ефективного функціонування строкового ринку в Україні.

Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей развития и функционирования мирового рынка деривативов. В работе определяется место данного сегмента в структуре мирового финансового рынка и выделяются новейшие функции рынка деривативов в условиях глобализации. На основе анализа тенденций и факторов развития рынка деривативов в мире, автор разрабатывает практические рекомендации касательно эффективного функционирования срочного рынка в Украине.

Annotation. The article is devoted to the analysis of the features of the development and performance of the global derivatives market. The place of this segment in the structure of the global financial market has been defined and the newest functions of the derivatives market in the terms of globalization have been pointed out in this work. On the base of the analysis of tendencies and factors of the derivatives market“s development in the world the author works out the practical recommendations concerning the effective functioning of the derivatives market in Ukraine.

Актуальність теми. В останні десятиліття ХХ ст. у результаті масштабних світових змін на фінансовому ринку неабиякого розвитку набув його відносно новий сектор – ринок деривативів (похідних інструментів, строкових контрактів). Значення похідних фінансових інструментів для учасників ринку цінних паперів на початку XXI ст. стало ключовим фактором у розвитку бізнесу та проведенні торговельних операцій.

Одночасне формування ринків товарних і фінансових похідних із становленням відповідних стадій капіталістичного господарства та характер участі в спільних процесах свідчать про їх особливе місце в якісних економічних перетвореннях і, щонайменше, роблять їх важливими явищами.

У зв’язку зі стрімким зростанням світового ринку деривативів, в останній час з’явилося багато досліджень із даного напрямку. Зокрема, деякі вчені вважають, що ринок деривативів необхідно інтенсивно розвивати на національному рівні. Адже наявність строкового сегмента докорінно змінює принципи функціонування будь-якого сектора та економіки в цілому через велику кількість прямих та зворотних зв’язків між спотовим (касовим) та строковим секторами1 . Ринок деривативів також підвищує ефективність фінансового ринку, оскільки зменшуються видатки, пов’язані з розподілом фінансових ресурсів між учасниками економічних відносин.

Аналіз останніх досліджень. Значна кількість дослідників вважає, що в результаті швидкого росту ринків похідних фінансових інструментів у сучасній структурі світового фінансового ринку можна виділити такий елемент, як світовий ринок деривативів (похідних фінансових інструментів). Структуру та особливості розвитку світового фінансового ринку в умовах глобалізації досліджують ряд зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Возіанов Костянтин
аспірант кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org