ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БАЗИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЧЕРЕЗ МУНІЦИПАЛЬНІ ОБЛІГАЦІЙНІ ПОЗИКИ


В умовах світової фінансової кризи та погіршення ситуації в Україні особливу увагу заслуговує посилення ролі місцевого самоврядування шляхом реформування державного управління в Україні. Саме дієвість місцевого самоврядування прямо впливає на спроможність країни мобілізувати фінансові ресурси для забезпечення економічної та соціальної стабільності як регіонів, так і країни в цілому. У нинішній час потребує нагальної уваги проблема зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування як чинник економічного зростання.

Постановка проблеми. З метою отримання інвестицій органи місцевого самоврядування можуть звертатися на міжнародні фінансові ринки, проте органи місцевого самоврядування середніх та невеликих міст і сіл та комунальні підприємства мають покладатися на запозичення з внутрішнього ринку – через позики комерційних банків або через випуск облігацій. Враховуючи це, вирішальне значення для фінансування значних інвестицій в інфраструктуру, які потрібні Україні як зараз, так і у наступні роки, має розвиток надійного ринку облігацій внутрішніх місцевих позик.

Аналіз останніх досліджень і пуб-лікацій. Розробкою проблем та перспектив розвитку ринку муніципальних облігацій України займалися: Берадзе Г. [1], Глущенко С. В. [5], Савенко О. [19], Білоус О. А. [2], Данильян О. [6] та ін.

Метою статті є розроблення теоретичних положень та практичних рекомендацій органам місцевого самоврядування з випуску муніципальних облігаційних позик для розширення можливостей зміцнення фінансової бази територіальних громад.

Державне регулювання ринку муніципальних запозичень у ринкових умовах реалізується через систему типових заходів законодавчого, виконавчого та контролюючого характеру, які здійснюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та виконавчими комітетами органів місцевого самоврядування з метою його подальшого розвитку та підвищення ефективності.

Завдання, які мають вирішуватися за рахунок державного регулювання ринку муніципальних запозичень, досить різноманітні, зокрема: стимулювання активності учасників ринку, заохочення прогресивних зрушень (удосконалення наявної інфраструктури, підвищення прозорості, впорядкування цінових пропозицій тощо). Конкретні напрями, форми, масштаби державного регулювання визначаються характером і гостротою соціально-економічних проблем у конкретний період.

Основні функції щодо регулювання ринку муніципальних запозичень належать державі. Але, враховуючи участь територіальних громад у цьому процесі, частина функцій з регулювання ринку муніципальних запозичень передається на місцевий рівень.

Перед представниками органів місцевого самоврядування стоять завдання пошуку ресурсів для збільшення фінансової бази та шляхів ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Драпіко Каріна
магістр фінасового менеджменту, ПАТ АКБ «Аркада»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org