ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВИПУСКУ ТА ОБІГУ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ АКЦІЙ В УКРАЇНІ


Законодавство України, що регулює діяльність акціонерних товариств взагалі та випуск і обіг корпоративних цінних паперів – зокрема, не можна визнати досконалим. Слід визнати, що протягом останнього часу відбувся ряд значних подій, насамперед, набуття чинності Законом України «Про акціонерні товариства», наслідком чого стала докорінна зміна правового режиму функціонування корпоративного сектору в Україні. Беззаперечно, що введення в дію нового закону є значним кроком уперед порівняно з ситуацією, що існувала до цього, разом з тим слід визнати, що остаточно розв’язати всі проблеми в нормативно-правовому забезпеченні діяльності акціонерних товариств не вдалося. І багато в чому такий висновок можна зробити виходячи з аналізу змін у сфері регулювання випуску та обігу привілейованих акцій.

Ефективність будь-якого нормативно правового акта у сфері обігу цінних паперів слід визначати за рівнем розвитку відповідного сегменту фінансового ринку. З цього погляду, стан ринку привілейованих акцій в Україні вимагає детального аналізу та визначення відсутніх і неповноцінних компонентів, оскільки вітчизняні акціонерні товариства фактично не використовують цей вид фінансових інструментів у своїй емісійній діяльності. Поряд з цим, зарубіжний досвід свідчить, що розвиток привілейованих акцій можливий виключно у разі оптимального нормативно-правового забезпечення, яке враховує особливу правову природу цих цінних паперів. Насамперед, їхні характеристики як безстрокових фінансових інструментів, дивідендні виплати за якими здійснюються з чистого прибутку і не є зобов’язанням акціонерного товариства.

Питання правового регулювання випуску та обігу цінних паперів корпорацій, у т.ч., привілейованих акцій досліджувалося в роботах М. Берзона, О. Вінника, О. Кібенко, В. Кравчука, О. Мозгового, Б. Стеценка, В. Суторміної, Т. Шашихіної, О. Щербини та інших вітчизняних авторів. Разом з тим, більшість вказаних робіт було опубліковано до введення законодавчих новацій, що, відповідно, вимагає переосмислення викладених у них положень та додаткової аргументації.

Отже, говорити про завершеність досліджень вказаного питання не варто – кількісні параметри вказаного сегменту фінансового ринку України засвідчують доцільність подальших розробок, спрямованих, насамперед, на створення оптимального правового режиму для випуску та обігу таких фінансових інструментів. Саме це і визначає мету даної статті та завдання, що розв’язуються в процесі її досягнення.

Отже зауважимо: що формування правових засад випуску та обігу привілейованих акцій в Україні відбувалося у два етапи:

· перший етап, що тривав з 1991 року по 2006 рік і визначався нормами Законів України «Про цінні папери та фондову біржу» та «Про господарські товариства»;

· другий етап, який розпочався з 2006 року з прийняттям Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», і остаточного вигляду нормативно-правової бази з питань випуску та обігу привілейованих акцій, що ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Баранов-Мохорт Сергій
к.юр.н., доцент кафедри адміністративного, фінансового та господарського права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org