Фактори впливу на розвиток сучасних технологій торгівлі цінними паперами


У статті детально розглянуто основні фактори, що впливають на розвиток інноваційних технологій торгівлі цінними паперами на організованих біржових ринках світу та України зокрема. Автор розробив власну класифікацію чинників розвитку біржової торгівлі на сучасному етапі, обґрунтував взаємозалежність даних факторів та навів приклади їх прояву на ринку цінних паперів України.

Сьогодні процес інфраструктурних змін на світовому фінансовому ринку різко загострився. Це пов’язано з глобалізацією, зростанням конкуренції між біржами та бурхливим розвитком інноваційних торговельних систем. Підвищилася не тільки швидкість доступу до капіталу, а й швидкість його обороту. Фінансові ринки стали динамічнішими, структурованішими, більш ліквідними. Революційні зміни у системах та засобах зв’язку дозволили через синхронізацію торгів об’єднати біржові ринки, які діють у певний час доби та на різних континентах земної кулі, у єдиний світовий біржовий ринок, що функціонує цілодобово. Іншою важливою інновацією на фінансовому ринку стало створення електронних торговельних систем як альтернативи традиційному способу торгівлі цінними паперами. Перехід на електронні торговельні системи набув масового характеру наприкінці 90-х років ХХ ст., хоча деякі країни використовували подібні технології ще в 80-ті роки. Першими використовувати нові технології почали валютний ринок і ринок похідних інструментів. Пізніше нові технології стали активно використовуватися на грошовому ринку, ринку облігацій, а також на ринку акцій. В Україні інноваційні технології торгівлі цінними паперами почали запроваджувати з 2009 року – з появою використання технології ринку заявок у системі торгів «Української біржі». Питання розвитку електронної біржової торгівлі у своїх працях досліджували такі вітчизняні науковці, як: О. Абакуменко, О. Мендрул, Найман Е., О. Сохацька, Г. Юрчук. Серед представників російської та зарубіжної економічної думки виділяються: Т. Бєрднікова, С. Вайн, А. Грязнова, Є. Жуков, С. Майоров, Д.Дж. Мерфі, П. Пейтел, Є. Пейтел, П. Станьер, М. Фридфертинг та ін. Недостатність праць вітчизняних науковців з даної тематики та адаптація інновацій до реалій ринку цінних паперів України зумовили вибір теми дослідження.

Мета статті. Визначити основні фактори впливу на розвиток сучасних технологій торгівлі цінними паперами з урахуванням світових тенденцій та відповідно до умов впровадження інноваційних технологій в Україні.

До основних факторів впливу на розвиток інноваційних технологій торгівлі цінними паперами слід віднести:

- глобалізацію фінансових ринків;

- інформаційно-технологічний розвиток світової економіки;

- появу нових фінансових продуктів;

- зміну структури учасників на ринку цінних паперів.

Розглянемо кожен чинник окремо та визначимо вектор його впливу на розвиток ринку фінансових інновацій.

Глобалізація фінансових ринків

Глобалізація являє собою одне з найважливіших явищ сучасного світу. В найбільш широкому розумінні ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Гапонюк Микола
к.е.н., професор, завідувач кафедри Фінансові ринки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Щербина Артем
аспірант кафедри фінансових ринків ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org