Аналіз динаміки і закономірностей формування платоспроможності страховиків


В статті досліджуються тенденції динаміки і закономірності формування складових, за якими визначається коефіцієнт платоспроможності: обсяг власного капіталу, гарантійного фонду і валюти балансу, а також визначається оптимальне співвідношення цих обсягів, яке забезпечує зростання останнього. На підставі аналітичного групування розглядається вплив цих факторів на платоспроможність.

Однією із складових успішного функціонування страхових компаній на ринку України є забезпечення їх платоспроможності. З цією метою розробляються заходи щодо аналізу фінансового стану, формується система показників оцінки діяльності компаній на ринку в цілому.

У практиці оцінки фінансового стану страховиків обчислюють кілька показників: зокрема коефіцієнт «платоспроможність» (господарський) та розраховується нормативна і фактична платоспроможність. Ці показники різні за змістом і формулою обчислення, проте характеризують одне і те ж еконо-мічне явище, а саме – фінансовий стан страхової компанії. Останнє є підставою для прийняття оптимальних управлінських рішень щодо діяльності страхових компаній, зокрема – джерел формування і ефективного використання капіталу.

В цьому контексті слід зауважити: в науковій літературі і практиці економічного аналізу не існує єдиного загальновизнаного вимірника рівня платоспроможності страховиків. Різні показники, якими характеризують стан платоспроможності страхових компаній, відбивають останню з різних точок зору. Можна виділити кілька підходів щодо методики визначення показника платоспроможності.

Окремо слід зупинитися на законодавчому визначенні економічного змісту платоспроможності страхових компаній. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування»» визначає умови і порядок забезпечення платоспроможності страховиків. Згідно з цим Законом (стаття 30) страховики зобов’язані визначати фактичний і нормативний запас платоспроможності [1, с. 87].

Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) страховика, йдеться в Законі, визначається вирахуванням із вартості майна (загальної суми активів) страховика суми нематеріальних активів і загальної суми зобов’язань, у тому числі страхових. Страхові зобов’язання приймаються рівними обсягам страхових резервів, які страховик зобов’язаний формувати у порядку, передбаченому цим Законом.

На будь-яку дату фактичний запас платоспроможності страховика повинен перевищувати розрахунковий нормативний запас платоспроможності.

Нормативний запас платоспроможності страховика, який здійснює види страхування інші, ніж страхування життя, на будь-яку дату дорівнює більшій з визначених величин, а саме:

– перша підраховується шляхом множення суми страхових премій за попередні 12 місяців на 0,18 (останній місяць буде складатися із кількості днів на дату розрахунку). При цьому сума страхових премій зменшується на ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Ромащенко Олексій
магістр з фінансового менеджменту, КНЕУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org